September AR 2020/2021 – aktualizácia výučby

Harmonogram vyučovania

September 2020 

Študenti prvých ročníkov – bakalársky stupeň štúdia

Vyučovanie študentov 1. ročníkov bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

FZ SZU                                 28. 9. 2020            8.00 hod.

Harmonogram učební:           UZS 1.            D 303 (blok D)

                                                    OSE 1.           B 008 (blok B)

                                                    FYZ 1.            D 209 (blok D)

                                              

FZ SZU                                 28. 9. 2020          9.00 hod.

Učebňa:                                     LVMZ 1.        B 008 (blok B)

Stretnutie s ročníkovými vedúcimi: OSE 1., UZS 1., FYZ 1. 8.00 – 8.45 hod.

  LVMZ 1. od 10.00 hod.

Náplň stretnutia: Školenie BOZP + Ochrany pred požiarmi – povinné pred nástupom na prax

UZS 1. + FYZ 1. Bc.  

Učebňa D 303

9.00 – 9.25 hod. – informačný vstup – Štátna vedecká knižnica BB – Mgr. Skubachová

9.30 – 9.50 hod. – systém MAIS FZ SZU – Ing. Širka

 

OSE 1. + LVMZ 1.

Učebňa B 008

9.00 – 9.20 hod. – systém MAIS FZ SZU – Ing. Širka

9.30 – 9.50 hod. – informačný vstup – Štátna vedecká knižnica BB – Mgr. Skubachová

           

Vyučovanie podľa rozvrhu začne 28. 9. 2020:

UZS 1. – od 10.50 hod. (výberový predmet ANJ 1) – blok D, učebňa D 210

LVMZ 1. – od  10.00 hod. – stretnutie s ročníkovou vedúcou – blok D, labor. D 305

OSE 1. – od 10.00 hod. – Ošetrovateľské techniky a postupy – blok B, odborné učebne

FYZ 1. Bc. – od 10.00 hod. – Prvá pomoc – teória, blok D, učebňa podľa rozvrhu

Rozvrhy sú postupne aktualizované a uverejňované na webovej stránke FZ SZU

v rozhraní Štúdium – Rozvrhy hodín. Pri predmete je uvedené číslo príslušnej učebne.


Študenti prvých ročníkov – magisterský stupeň štúdia

FYZ 1. Mgr.

Stretnutie s ročníkovou vedúcou: 12.15 – 12.45 hod., učebňa D 007

Náplň stretnutia: Školenie BOZP + Ochrany pred požiarmi – povinné pred nástupom

 na prax

 Vyučovanie podľa rozvrhu začne 28. 9. 2020 popoludní.

Rozvrhy sú postupne aktualizované a uverejňované na webovej stránke FZ SZU

v rozhraní Štúdium – Rozvrhy hodín. Pri predmete je uvedené číslo príslušnej učebne.


Študenti druhých ročníkov – bakalársky stupeň štúdia

Vyučovanie študentov 2. ročníkov bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

FZ SZU                                      28. 9. 2020     8.00 hod.

Harmonogram učební:                  UZS 2.            D 208

                                                           OSE 2.            B 202

                                                           FYZ 2. Bc.       D 205

                                                           LVMZ 2.         D 213

Stretnutie s ročníkovými vedúcimi: 8.00 – 9.00 hod       


1) Školenie BOZP + Ochrany pred požiarmi – povinné pred nástupom na prax
2) Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia + Poučenie študentov (doc.*) – odovzdať vypísané 2x ročníkovej vedúcej
3) Čestné vyhlásenie, zápisný hárok, doklad o platbe (nie príkaz na úhradu, ale detail obratu) – odovzdať podpísané v obálke, resp. euroobale ročníkovej vedúcej

Čestné vyhlásenie a zápisný hárok nájdete na webovej stránke FZ – Študijné oddelenie – Dokumenty

Vyučovanie podľa rozvrhu začne:

28. 9. 2020 od 10.00 hod.: FYZ 2. – KLP, LVMZ 2. – RÚVZ

12.10. 2020 – OSE 2., UZS 2.

Študenti OSE 2. + UZS 2. budú v dňoch 28. 9. od 10.00 hod. do 9. 10. 2020 realizovať súvislú klinickú prax v zdravotníckych zariadeniach podľa harmonogramu vypracovaného ročníkovými vedúcimi. Študenti OSE 2. budú počas súvislej praxe pracovať do 14.00 hod.,  aby sa od 15.00 hod. mohli zúčastniť blokového vyučovania podľa rozvrhu.

Žiadame všetkých študentov o dôsledné dodržiavanie pokynov na prevádzku a vnútorného režimu SZU na akademický rok 2020/2021.