Slovo dekanky – december 2020

…„Svet lásku má. Pozri nosí krásnu detskú tvár. A dní čo máme je len pár. Svet lásku má „… (Pavol Habera)

Tíško sa k nám vkradol vianočný čas. Je však iný, ako po minulé roky. Počas posledných deviatich mesiacov na nás vpláva iný cit ako láska. Do našich životov vstúpili obavy, strach a neistota. Z médií, namiesto pohody, denne počúvame čísla o výskyte ochorenia COVID 19, ktoré sú alarmujúce a predpovede na nasledujúce mesiace nelichotivé. Je nám odporúčaný život v „bublinách“, do ktorých si môžeme vpustiť len obmedzený počet ľudí . Máme v nich existovať ako v izolovanom prostredí odtrhnutom od bežných sociálnych kontaktov. Nespochybňujem a ani nebagatelizujem situáciu, avšak je dosť náročné udržať si vnútornú sviatočnú pohodu, ktorá by nás mala sprevádzať v týchto dňoch.

Rok sa nám míňa a prichádza k svojmu záveru. Mali by sme rekapitulovať a hodnotiť. Vyhrotená situácia nás naučila žiť v iných podmienkach, prispôsobiť sa novej skutočnosti. Naučili sme sa ovládať nové možnosti počítačovej techniky, bohužiaľ, bez kontaktu so študentmi a často aj s kolegami, ktorí riešili svoje pedagogické aktivity zo svojich domovov. Sme fakulta, ktorá pripravuje budúcich zdravotníckych pracovníkov a tak aj vzdelávanie má svoje špecifické podmienky a požiadavky. Dištančná metóda vzdelávania ich nemôže naplniť, pretože okrem vedomostí, študenti potrebujú aj kontakt s pacientom a neustále upevňovanie praktických zručností.

Našťastie, študentom našej fakulty, spolu s učiteľmi a mentormi klinických cvičení , sa podarilo naplniť požadovaný rozsah praktickej výučby a v mesiaci január môžu nastúpiť na súvislú odbornú prax do zdravotníckych zariadení, ktoré ich potrebujú a dajú súhlas s jej realizáciou, samozrejme za predpokladu, že sú dodržané všetky protiepidemické opatrenia a študenti sú zdraví.

Vysoko oceňujem spoluprácu s RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý pod gesciou vedenia a pani doc. Márie Avdičovej, PhD. a jej kolegov, vychádza v ústrety našej fakulte o umožnilo pretestovanie študentov a zamestnancov fakulty PCR testami. Bola to mimoriadna a neoceniteľná pomoc. V spolupráci chceme pokračovať aj naďalej.

Aktivitu študentov a zamestnancov fakulty ocenilo aj Mesto Banská Bystrica, pod vedením primátora, MUDr. Jána Noska , ktorý nám poďakoval za aktivitu počas celoplošného testovania.

Ďakujem pedagógom, zamestnancom a študentom za ich činnosť, operatívnosť a ochotu vo všetkých oblastiach v tejto mimoriadnej situácií. Ďakujem študentom za ich disciplínu a rešpektovanie pokynov a zodpovednosť, s akou pristupujú k plneniu svojich povinností. Ďakujem našim spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam, že s nami aktívne komunikujú a spolupracujú.

Ďakujem svojim kolegom vo vedení fakulty a akademickému senátu, ktorí so mnou bez váhania operatívne riešia akúkoľvek situáciu.

Svet lásku má, a nielen v čase vianočnom, ale je tu stále, len mi občas strácame schopnosť ju vnímať a cítiť. Prajem vám všetkým, aby ste prežili pokojné a príjemné Vianoce, načerpali ,v plnom zdraví, sily do nového roku 2021.