POKYN DEKANKY č. 1/2021

V súlade s aktuálnou epidemiologickou situáciou v SR a v súlade s Uznesením vlády SR č.808 zverejneným v Zbierke zákonov č. 435/2020 zo dňa 31.12.2020 a v zmysle platného Usmernenia hlavného hygienika z 12.10.2020 k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19 a v súlade s upraveným harmonogramom FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici vydávam nasledovný pokyn:

1. študenti končiacich ročníkov v bakalárskom i magisterskom štúdiu budú realizovať súvislú odbornú prax v zdravotníckych zariadeniach podľa platných harmonogramov jednotlivých študijných odborov v termíne od

4. januára – 22. januára 2021 (vrátane).

Následne , podľa platného harmonogramu AR 2020/21

od 25.januára – 19.februára 2021 (vrátane)

absolvujú skúškové obdobie.

2. Študenti 1. a 2. ročníkov a prvého ročníka magisterského štúdia absolvujú súvislú odbornú prax v termíne

od 25. januára – 19. februára 2021 (vrátane)

podľa harmonogramov súvislej odbornej praxe a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Skúškové obdobie týchto ročníkov bude prebiehať

od 4. januára – 22. januára 2021 (vrátane).

3. Skúšky v naplánovaných priebežných termínoch zverejnených v MAIS-e budú prebiehať výlučne dištančnou metódou. Študenti sa budú riadiť pokynmi príslušného vysokoškolského učiteľa.

4. Pre študentov naďalej platí povinnosť pri prejavoch respiračného ochorenia riadiť sa platnými protiepidemickými opatreniami a túto skutočnosť nahlásiť na dekanát fakulty p. Ing. Schmidtovej a ročníkovému vedúcemu neodkladne.

5. Letný semester začne podľa platného harmonogramu akademického roka 2020/21 počnúc dňom 22.februára 2021.

6. Študenti študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sa budú riadiť pokynmi vedúcej katedry, Mgr. Sone Feikovej, PhD.

7. Účasť študentov na činnosti MOM, prípadne v procese plošného testovania žiakov ZŠ v Banskej Bystrici bude uznaná podľa doterajšieho modelu:

1 hod. práce v MOM = 1 hodina klinickej praxe.

Túto činnosť na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici naďalej koordinuje PhDr. Jana Lauková, PhD. v spolupráci s Ing. Janou Schmidtovou.

8. Všetci študenti fakulty sú povinní priebežne sledovať webové sídlo fakulty a modulárny akademický a informačný systém MAIS a riadiť sa príslušnými pokynmi.

 

Ďakujem Vám za Vašu súčinnosť!

V Banskej Bystrici: 2. január 2021

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.
dekanka fakulty