POKYN DEKANKY č. 2/2021 – 16. 02. 2021

V zmysle  usmernenia hlavného hygienika SR k realizácií praktického vyučovania žiakov SZŠ a praktickej výučby študentov VŠ zo dňa 18.12.2020 a v  zmysle listu Ministra zdravotníctva SR zo dňa 26. 1. 2021,  vydávam nasledovný pokyn k realizácií výučby   počas  letného semestra akademického roka 2020/21:

  • Letný semester akademického roka 2020/21 sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici začína 22.2.2021.

 

  • Organizácia výučby je nasledovná:

Študijný program ošetrovateľstvo

Výučba teoretických a praktických predmetov sa bude realizovať výlučne distančnou metódou. Klinické cvičenia v zdravotníckych zariadeniach budú realizované prezenčnou metódou podľa platného harmonogramu klinických cvičení. Študenti druhého ročníka denného štúdia budú realizovať letnú prázdninovú prax v priebehu letného semestra na základe požiadavky MZ SR. Pri jej realizácií sa študenti  budú riadiť pokynmi ročníkovej vedúcej.

Študijný program urgentná zdravotná starostlivosť

Výučba teoretických predmetov sa bude realizovať výlučne dištančnou metódou. Vybrané predmety charakteru cvičení  v laboratórnych podmienkach, ktoré sú nevyhnutné pre praktické zručnosti a profilové pre vykonanie štátnej skúšky, budú realizované prezenčnou metódou za podmienky dodržania počtu 5 študentov a 1 učiteľ v skupine a za dodržania všetkých epidemiologických opatrení. Zodpovednosť za vyššie uvedené preberá učiteľ príslušného predmetu.

Klinické cvičenia v zdravotníckych zariadeniach, ako aj v záchrannej službe, budú realizované prezenčnou metódou podľa platného harmonogramu.

Študijný program fyzioterapia I. a II. stupeň

Výučba teoretických predmetov bude realizovaná blokovo výlučne dištančnou      metódou. Predmety charakteru cvičení budú realizované blokovou výučbou po ukončení bloku teoretickej výučby, za podmienok dodržania počtu 5 študentov a 1 učiteľ v skupine a za dodržania všetkých epidemiologických  opatrení. Klinické cvičenia v zdravotníckych zariadeniach budú prebiehať podľa platného harmonogramu.

Študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Študenti študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sa budú riadiť pokynmi vedúcej katedry,  Mgr. Sone Feikovej, PhD.

 

      Pri realizácií klinických cvičení sú študenti povinní rešpektovať pokyny a požiadavky zdravotníckeho zariadenia, dodržiavať všetky platné epidemiologické opatrenia, používať ochranné pracovné prostriedky a preukazovať sa negatívnym antigénovým testom podľa aktuálnej epidemickej situácie.

 

  • Odovzdanie záverečných prác končiacich ročníkov

Vzhľadom na výnimočnosť situácie, môže študent po dohode so školiteľom a pod jeho vedením, upraviť obsahovú stránku a štruktúru  záverečnej práce. Téma zadaná v MAIS- e zostáva nedotknutá.

Termíny:

Bakalárske práce vo všetkých študijných programoch a formách štúdia:

do 19. 3. 2021 – uloženie prác v PDF do CRZP

do 26. 3. 2021 – odovzdanie záverečných prác

 

Diplomové práce:

Vzhľadom na rozsah a požiadavky na spracovanie výskumnej časti diplomovej práce sú termíny nasledovné:

do 6.4.2021 – uloženie prác v PDF do CRZP

do 13. 4. 2021 – odovzdanie diplomových prác

 

  • Pre študentov naďalej platí povinnosť pri prejavoch respiračného ochorenia riadiť sa platnými protiepidemiologickými opatreniami a túto skutočnosť nahlásiť na dekanát fakulty p. Ing. Schmidtovej a ročníkovému vedúcemu

 

  • Účasť študentov na činnosti MOM bude uznaná podľa doterajšieho modelu:

1 hod. práce v MOM = 1 hodina klinickej praxe.

Túto činnosť na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici naďalej koordinuje PhDr. Jana Lauková, PhD. v spolupráci s Ing. Janou Schmidtovou.

 

  •  Všetci študenti fakulty sú povinní priebežne sledovať webové sídlom fakulty a modulárny akademický a informačný systém MAIS a riadiť sa príslušnými pokynmi.

 

Pokyn dekanky FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici platí do odvolania.

Ďakujem Vám za súčinnosť a spoluprácu!

                                        

                                         doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof., v. r.

                                                     dekanka fakulty