Slovo dekanky – máj

„Vo svojich činoch buďme človekom mysliacim a myslime ako človek činu.“

                                                                                                                  Henri Bergson

 

Mesiac máj bol v slovanskej terminológií označovaný ako „traveň, leteň, cveteň“. Všetky tri pojmy sú výrazom charakteristiky tohto mesiaca. Tráva sa zelenie, cítiť predzvesť leta a kvitnú všetky kvety. Príroda komunikuje a predznamenáva  letnú krásu a pohodu

Je aj mesiacom, keď vzdávame hold všetkým matkám a ďakujeme za ich lásku a starostlivosť.je mesiacom osláv slávnych májových dní, ktoré sú oslavou práce i oslobodenia a ukončenia druhej svetovej vojny.

Máj na vysokoškolskej pôde je špecifický štátnymi skúškami. Viac ako rok a pol sme skúšaní rôznymi prekážkami v súvislosti s pandémiou COVID -19, ktoré sa nám ale podarilo zvládnuť tak, že naši študenti mali vytvorené všetky podmienky na to, aby mohli postúpiť ku štátnym skúškam. Vedenie fakulty, ako i všetky katedry s plným  nasadením robili potrebné. Klinická a laboratórna prax potrebuje absolventov. To však neznamená, že štátne skúšky budú prebiehať v znamení znížených kritérií a nárokov. Študenti budú musieť preukazovať úroveň svojich praktických zručností a teoretických vedomostí a dokazovať, že v starostlivosti o chorého sú „človekom mysliacim a že myslia ako človek“. Študentom, ako i učiteľom prajem veľa úspechov.

12.máj je Medzinárodným dňom sestier. Je však významný nielen pre sestry celého sveta, ale v tento deň sa uskutoční aj voľba dekana našej fakulty na funkčné obdobie 2021 – 2025. Príprava, priebeh a samotné verejné vypočutie kandidátov je vrcholnou a výnimočnou kompetenciou Akademického senátu fakulty. Sú v ňom volení zástupcovia akademickej i študentskej obce fakulty, ktorí zastupujú nás všetkých a sú nositeľmi a reprezentantmi vôle oboch obcí fakulty. To je tá najvyššia právomoc a zároveň veľká zodpovednosť. Voľba dekana je určujúcou nielen pre ďalší vývoj fakulty, ale aj pre celkovú klímu v jej vnútri. Želám si, aby aj táto činnosť prebehla v máji úspešne a bola ukážkou profesionality a dôstojnosti všetkých zúčastnených.

Pandémia nám  ustupuje a máme radosť z toho, že sa nám podarí pomaly sa vrátiť do štandardného režimu. Chcem sa poďakovať vysokoškolským učiteľom i študentom našej fakulty, ktorí pomáhali a pomáhajú v MOM-kách, pri celoplošnom očkovaní, ako i pri všetkých sprievodných  aktivitách.

Ďakujem všetkým za príkladné zvládnutie „covidových dní“. Ďakujem za zodpovednoť a aktívny prístup k životu na fakulte a ku štúdiu, ďakujem za rýchlu schopnosť reagovať na aktuálne potreby fakulty, mesta i regiónu. Všetkým sestrám ďakujem za spoluprácu a pomoc pri vzdelávaní a prajem im pevné zdravie a veľa úspechov.

Kolegom prajem, aby cítili tú radosť a hrdosť pedagóga na dosiahnuté výsledky pri štátnych skúškach.