Odovzdávanie ocenení na Fakulte zdravotníctva

Dňa 12. mája 2021 si na pôde Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici prevzali študenti i vysokoškolskí učitelia z rúk dekanky fakulty, doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH, mim. prof., ocenenia za reprezentáciu a tvorivú činnosť, ktorá rozvíja a zviditeľňuje Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave. Ocenenia sú študentom i pedagógom  každoročne odovzdávané pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva  rektorom univerzity, prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc., avšak z dôvodu pandémie COVID-19 sa táto kompetencia presunula na dekanku fakulty.

Odmenení pedagógovia:

PhDr. Denisa Ivaničová

Ing.  Bc. František Glončák, PhD.

Odmenení študenti:

Bc. Zuzana Bibzová

Linda Peťková

Marcel Sekereš

Blahoželáme a prajem veľa pracovných, osobných a študijných úspechov.