Otvorenie akademického roka 2021/22 – príhovor dekanky

Ctení členovia vedenia fakulty, kolegyne, kolegovia, milí študenti!

Vysokoškolské prostredie zvykneme označovať aj ako akademické. Má svoju špecifickú klímu, svoje pravidlá i zvyklosti. Jednou z týchto zvyklostí je aj stretnutie akademickej a študentskej obce pri príležitosti začiatku nového akademického roka. Vzhľadom na podmienky viažúce sa k súčasnej epidemiologickej situácií, sa dnes stretávame výlučne so študentmi prvých ročníkov.

Premýšľajúc nad línou svojho príhovoru, dostal sa mi k rukám citát K. Čapka:

„jediným skutočným bohatstvom človeka je jeho osobnosť. Môže mu byť tým najhlavnejším zdrojom životného šťastia: ak je zdravá a harmonická, ak jeho konflikty s okolitým svetom sú plodné, vedie ho bezpečne v činoch i v myslení.“

Osobnosťou sa človek nerodí, osobnosťou sa stáva a to pod vplyvom výchovy v rodine, v škole, v prostredí priateľov a prostredníctvom svojich skúseností.

Milí študenti,

vo svojom vzdelávaní ste sa dostali k bodu, kedy ste vkročili na pôdu vysokej školy, Slovenskej zdravotníckej univerzity, konkrétne Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Nech už boli dôvody  vášho rozhodnutia študovať u nás akékoľvek, faktom je, že ste úspešne zvládli prijímacie skúšky a splnili ste tak všetko potrebné pre to, aby ste tu dnes mohli byť.  Rozhodli ste sa, že sa stanete sestrou, fyzioterapeutom, zdravotníckym záchranárom, či zdravotníckym laborantom. Všetky tieto zdravotnícke povolania sú nevyhnutné pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti našim pacientom. Ale vybrali ste sa na neľahkú cestu, na ktorej bude často skúšaná vaša osobnosť. Jej kvalita, jej odvaha, jej vytrvalosť.  Vaše dni nebudú len plné radosti, ktorú môžete zdielať v spoločnosti zdravých ľudí, ale budú aj  náročné, pretože budete pomáhať tým, ktorí to veľmi potrebujú. A prídu aj dni, keď budete postavení zoči-voči kritickým situáciám, keď sa stretnete so smrťou. Ale to všetko bude formovať vašu osobnosť.

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátnou vysokou školou a venuje sa výlučne vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov v pregraduálnom,  postgraduálnom i sústavnom vzdelávaní.  Naša fakulta je jediná mimo Bratislavu, ale to neznižuje jej možnosti ani úroveň. Na čele našej univerzity stojí rektor, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Požiadal ma, aby som Vám tlmočila jeho pozdrav a popriala Vám veľa úspechov.

Predchádzajúci akademický rok pre nás znamenal, okrem iného, aj načerpanie nových skúseností, ktoré vznikli v súvislosti s pandémiou COVID – 19 a tie nám  uľahčia zvládanie kritickej situácie, pokiaľ sa vyskytne. Vy však,  spolu so svojimi kolegami vo vyšších ročníkoch, sa správajte a konajte tak, ako sa od budúcich zdravotníckych pracovníkov očakáva, teda  zodpovedne a s plnou vážnosťou a to nielen vo vzťahu k pacientom, ale aj ku svojim kolegom,  štúdiu a k svojim povinnostiam.

Žiadna škola, na ktoromkoľvek stupni vzdelávania, nie je možná bez učiteľov. Akademickú obec našej fakulty tvoria učitelia, ktorí si okrem pedagogického pôsobenia,  plnia aj úlohy súvisiace s tvorivou  a vedecko – výskumnou činnosťou. Mnohé činnosti pedagógov sú študentom skryté, ale dotvárajú tak osobnosť vysokoškolského učiteľa. Aj keď by sa na prvý pohľad zdalo, že na vysokej škole už učiteľ nemá pre študenta rozhodujúci význam pri formovaní jeho osobnosti, dovolím si nesúhlasiť. Študent môže nájsť vo svojom učiteľovi vzor i príklad a učiteľ vo svojom študentovi pokračovateľa, nasledovníka, budúcu generáciu.

Špecifickosť našej fakulty je  v jej poslaní,  a to napĺňať,  nie je možné bez spolupráce s kvalitnými zdravotníckymi zariadeniami.  Naša fakulta je obklopená sieťou takýchto zariadení a naši študenti tak majú možnosť získavať skúsenosti v NsP FD Roosevelta , v Detskej fakultnej nemocnici  s poliklinikou, v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, v nemocnici Zelený sen, v zdravotníckom zariadení Novamed, v NRC, ŠLÚ Marína v Kováčovej.

Dnes nemáme príležitosť tak, ako po iné  roky, stretnúť sa s predstaviteľmi našich spolupracujúcich zdravotníckych  zariadení , ale aj tak je potrebné poďakovať sa za možnosť spolupráce.

 Fakulta má svoje miesto aj medzi vzdelávacími inštitúciami v meste Banská Bystrica. Spolupráca s mestom a jej primátorom, MUDr. Jánom Noskom, je  veľmi dobrá a tak pomáhame pri rôznych príležitostiach, kedy mesto pomoc potrebuje. Bolo to nielen v období boja s COVID- om  19, ale bude to aj v čase nadchádzajúcich významných udalostí, akou bude  európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022, ktorý  sa bude konať v našom meste.  

V novom akademickom roku čaká všetky vysoké školy na Slovensku náročná príprava na proces akreditácie vnútorného systému kvality. Pokiaľ budeme v tomto procese úspešní, znamená to pre nás možnosť ďalej sa rozvíjať, rozširovať poslanie fakulty a vytvoriť tak priestor pre aktivovanie nových študijných programov, ako aj  vyšších stupňov vzdelania. Tento proces bude trochu iný, ako boli doteraz všetky akreditácie a na jej úspešnom konci je väčšia sloboda v rozvoji.

Naša fakulta bola vždy prívetivým miestom pre štúdium a to ju robilo špecifickou. Študentská i akademická obec fakulty bude musieť  ukázať aj vnútornú silu a zomknutosť, pretože pokiaľ tá nie je, stávame sa zraniteľnými. Možno táto veta znie príliš nadsadene, ale ako dekanka tejto fakulty viem, čo znamená.

Dovoľte mi, z tohto miesta, poďakovať sa svojim prodekanom a tajomníčke fakulty za podporu a spoluprácu, ako aj za profesionálny prístup k plneniu svojich povinností. Poďakovať sa za spoluprácu všetkým učiteľom interným i externým, ako aj ostatným prevádzkovým pracovníkom a kolegom z Polyfunkčného zariadenia, v ktorom sa práve nachádzame. Všetkým študentom, ktorí si plnia svoje študijné  povinnosti, ktorí reprezentujú a zviditeľňujú našu fakultu na národnej i medzinárodnej úrovni a robia dobré meno našej fakulte. Ďakujem vedeniu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave za  podporu a vytváranie podmienok pre napĺňanie poslania fakulty.

Všetkým vám chcem popriať pevné zdravie, pohodu a veľa úspechov  v novom akademickom roku 2021/22.