Prijímacie konanie – Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny

Informácie pre uchádzačov z Ukrajiny, so statusom „dočasné útočisko“ na území SR

Prijímacie konanie pre akademický rok 2022/2023 – výučba v slovenskom jazyku

 

V súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom na Ukrajine Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ponúka záujemcom, ktorí majú záujem  študovať na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici študijné programy v slovenskom jazyku (v dennej forme štúdia), možnosť prihlásiť sa do prijímacieho konania pre akademický rok 2022/2023. Požadovaná je úroveň znalosti slovenského jazyka slovom a písmom.

Do prijímacieho konania sa môžu prihlásiť uchádzači so štátnym občianstvom Ukrajiny, ktorí majú na území SR status „dočasné útočisko“. Poplatok spojený s administráciou prijímacieho konania je pre týchto uchádzačov odpustený.

Termín na podanie prihlášky: 15. máj 2022 (vrátane)

Uchádzač je povinný k vyplnenej a podpísanej prihláške na vysokoškolské štúdium priložiť nasledovné dokumenty:

  • doklad o tolerovanom pobyte s označením„DOČASNÉ ÚTOČISKO“ (pôvodné označenie „odídenec“),
  • kópiu cestovného pasu,
  • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe,
  • maturitné vysvedčenie (doklad o úspešnom ukončení úplného stredoškolského vzdelania spolu s autorizovaným prekladom do slovenského jazyka),*
  • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu, *
  • uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské vzdelanie v zahraničí, musia predložiť aj rozhodnutie príslušného regionálneho úradu školskej správy v SR o rovnocennosti maturitného vysvedčenia (nostrifikácia) *.

V prípade chýbajúcich dokladov označených * v čase podania prihlášky / konania prijímacej skúšky, je povinný ich uchádzač predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Uchádzač, ktorý už študoval na vysokej škole príslušný študijný program, môže v prípade prijatia na štúdium požiadať dekana fakulty o uznanie predmetov (žiadosť o uznanie predmetov, výpis výsledkov štúdia a sylaby predmetov s autorizovaným prekladom do slovenského jazyka).

Ďalšie informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2022/2023, ako aj podmienky prijatia a predmety prijímacích skúšok, sú zverejnené na webovom sídle Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

https://fzszu.sk/uchadzaci/informacie-o-studiu-prijimacie-konanie/

Prihláška na stiahnutie (v prihláške uvádzajte e-mailovú adresu)

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba poslať na adresu:

Dekanát

Fakulta zdravotníctva

Sládkovičova 21

974 05 Banská Bystrica

Kontakt: Študijné oddelenie FZ SZU, Mgr. Katarína Navrátilová,  tel. +421 483248020, e-mail: katarina.navratilova@szu.sk