Slovo dekanky – máj

„Ošetrovateľstvo zahŕňa umenie, humanistickú orientáciu, cit pre hodnotu jednotlivca a intuitívny zmysel pre etiku a vhodnosť prijatých opatrení.“
Myrtle Aydelotte

Máj so sebou prináša rozkvitnutú jar, lásku, ale aj významné dni. Pristavme sa pri jednom z nich, Medzinárodnom dni sestier, ktorý oslavujeme 12. mája. Myslím, že nikomu z radov odbornej verejnosti nie je potrebné vysvetľovať, že v tento deň, v roku 1820, sa v talianskej Florencií narodila Florence Nightingaleová – zakladateľka moderného ošetrovateľstva.

Sestry predstavujú najpočetnejšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov a teda sa môžu pokojne označiť za lídrov v starostlivosti o zdravých a chorých jedincov, rodiny, či komunity.

Žijeme zvláštne a náročné dni, ba už roky, poznačené pandémiou COVID – 19, ale aj ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Výnimočné situácie si vyžadujú aj výnimočné kroky a hlavne v oboch týchto prípadoch odbornú, ale i humanitárnu pomoc. Práve v takomto období je otestovaná humanistická orientácia, cit pre hodnotu jednotlivca, ako i intuitívny zmysel pre etiku a vhodnosť prijatých opatrení.

Na našej fakulte sme prežili rôzne situácie so cťou a zvládli sme skĺbiť odbornú prípravu študentov až po ich štátne skúšky, ktoré práve na fakulte prebiehajú. Výsledky sú rôznorodé, niekedy vynikajúce, inokedy rozpačité. Slovenské zdravotníctvo čaká na absolventov, pretože ich potrebuje. Ale nie za cenu znižovania nárokov i kritérií, pretože nakoniec to môže byť zlá služba pre pacientov, keď k ich lôžku pristúpi nedostatočne pripravený zdravotnícky pracovník. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je záväzok a náročná a zodpovedná práca. Kritérium kvality je náš absolvent a to je rozhodujúce.

Mrzí ma, keď musíme riešiť aj náročnejšie situácie, ktoré vznikajú pri posudzovaní záverečných prác.

Mrzí ma, keď pri štátnej skúške predstúpi pred štátnicovú komisiu  aj vedome nepripravený študent.

Mrzí ma, keď si nehovoríme pravdu.

Nároky na kvalitné vzdelávanie sestier stanovila už Florence Nightingaleová vo svoje prvej civilnej ošetrovateľskej škole (1860), v ktorej okrem iných progresívnych prvkov, zaviedla aj hodnotenie učiteľov.

V júni nás čakajú prijímacie skúšky. Mimoriadne ma teší prejavený záujem uchádzačov o štúdium na našej fakulte vo všetkých študijných programoch. A úspešní absolventi si, za účasti  pána rektora SZU, Dr. h. c. prof. Petra Šimka, CSc., prevezmú z rúk dekanky fakulty diplomy o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia.

To sú tie krásne okamihy. Keď prichádza úspech, s úspechom radosť, s radosťou nadšenie a s nadšením dosahovanie vysokých cieľov.

Zvláštnu pozornosť a poďakovanie si zaslúžia všetci interní i externí učitelia našej fakulty, pretože bez ich práce, by nebolo možné dosiahnuť výsledok.

Blahoželám všetkým sestrám a prajem im, aby dostali to uznanie, ktoré im prináleží a aby prestíž povolania sestry opäť vysoko vzrástla.

Veľa úspechov všetkým želám !