Stretnutie s námestníčkami pre ošetrovateľstvo

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH,  sa dňa 22. júna 2022 stretla s námestníčkami pre ošetrovateľstvo kľúčových zdravotníckych zariadení, PhDr. Monikou Trnovcovou z FNsP FDR v Banskej Bystrici, Mgr. Ľubou Pohorelou z DFNsP v Banskej Bystrici a Mgr. Máriou Víglaskou zo SÚSCCH, a.s. v Banskej Bystrici.

Dekanka fakulty pri stretnutí poďakovala námestníčkam pre ošetrovateľstvo za doterajšiu spoluprácu a výbornú komunikáciu s kľúčovými zdravotníckymi zariadeniami v Banskej Bystrici, ktoré sú zároveň výučbovými zariadeniami pre študentov ošetrovateľstva a zdravotníckych vied z Fakuty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, ako aj pre študentov pregraduálneho i postgraduálneho štúdia  ostatných fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Zo vzájomnej diskusie vyplynulo niekoľko cieľových oblastí, v ktorých by sa mala ďalej prehlbovať a upevňovať spolupráca,  a to predovšetkým:

  • v príprave študentov fakulty v zručnostiach v oblasti  interpersonálnej komunikácie a to nielen s pacientom, ale aj členmi zdravotníckeho tímu, hlavne so zameraním na riešenie konfliktných situácií
  • v procese uplatnenia absolventov fakulty, predovšetkým v týchto zdravotníckych zariadeniach
  • oblasti efektívneho a kvalitného mentoringu študentov fakulty so zohľadnením ročníka štúdia a úrovne teoretických vedomostí a praktických zručností  študenta
  • oblasti akceptovania nových trendov v ošetrovateľských technikách s využitím neustále sa zvyšujúcej centralizácie služieb a používaním najnovších technológií.

Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére s prísľubom prehĺbenia ďalšieho rozvoja kvality v manažmente prípravy budúcich zdravotníckych pracovníkov.