Slovo dekanky – september

„Nie je víťazom ten, kto je vždy ,,dokonalý“, nikdy sa nemýli, nestráca nad ničím kontrolu. Víťazí ten, kto sa napriek chybám, pádom a strachu každý deň zobúdza s túžbou skúsiť to znova. Takýto človek nemôže byť porazený.“ (neznámy autor)

Máme tu september. Mesiac, kedy sa začína akademický rok a s ním všetky povinnosti, ktoré súvisia so štúdiom. Dva mesiace prázdnin pre našich študentov neboli len „peknou letnou prechádzkou“, ale znamenali aj pokračovanie v plnení študijných povinností na prázdninovej praxi. Väčšina študentov si veľmi zodpovedne plní úlohy vyplývajúce zo štúdia a tak okrem povinnosti vykonať prax, sa často aj ďalej zaviažu pomáhať v zdravotníckych zariadeniach.

V mesiaci jún sme prijali na fakultu nových študentov vo všetkých študijných programoch. Veľmi nás teší, že je stále záujem o štúdium na našej fakulte. Je to zároveň záväzok pre vedenie a vysokoškolských učiteľov, aby stále zvyšovali svoje pedagogické majstrovstvo, pracovali na svojej odbornosti a tým boli pre svojich študentov uznávané osobnosti. V novom akademickom roku sa na fakulte udiali aj personálne zmeny. Niektorí  pedagógovia odišli, ale tešíme sa aj z toho, že prichádzajú naši absolventi, aby sa zaradili do kolektívu učiteľov. Priznám sa, že pre dekana je to veľmi dobrý pocit, keď absolventi fakulty zaujmú miesto učiteľa. Aj to dáva zmysel našej práci.

V tomto mesiaci naša Slovenská zdravotnícka univerzita oslávi 20. výročie svojej existencie. Je to dôvod na bilanciu, ale hlavne na nasmerovanie jej činnosti do ďalších rokov. Naša univerzita má svoje špecifické, monolitné zameranie, a to ju robí výnimočnou a nepostrádateľnou v systéme vysokoškolského pregraduálneho i postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych povolaniach. Zároveň je potešiteľná správa, že súčasný rektor našej univerzity, Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. si z rúk prezidentky Slovenskej republiky prevzal dekrét na ďalšie funkčné obdobie.

Čaká nás aj vážna úloha. A tou je akreditácia vnútorného systému kvality podľa aktuálnych kritérií Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Prešli sme veľký kus cesty v príprave podkladov, za čo chcem poďakovať členom vedenia fakulty, ako aj všetkým vedúcim katedier a kolegom, ktorá na tomto procese spolupracujú.

September je aj v znamení medzinárodnej vedeckej konferencie s ústrednou témou ZDRAVIE 2022, ktorú organizujme v spolupráci s Liaoningskou univerzitou tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu a Konfuciovou učebňou pri našej fakulte. Medzi prednáškami odznejú aj príspevky čínskych kolegov, ako aj p. prof. Laurie  Gottliebovej z Ingram School of Nursing Mc Gill Univerzity v Montreale. Budem rada, ak aj študenti prejavia záujem vypočuť si vybrané prednášky.

Na záver sa chcem poďakovať našim dobrovoľníkom a p. Ing. Michalcovej, PhD., ktorí pomáhali pri veľmi úspešnom športovom sviatku EYOF 2022, ktoré organizovalo mesto Banská Bystrica .

Teším sa na stretnutie 12. septembra 2022, ako aj na celý akademický rok 2022/23 a prajem učiteľom, študentom a zamestnancom fakulty pevné zdravie, chuť každý deň niečo nové objavovať,  vzdelávať a robiť svet okolo nás krajším.

Veľa úspechov!