Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23

Dňa 12. septembra 2022 sa v aule Polyfunkčného objektu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici  konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23.  Pozvanie dekanky fakulty prijal rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Peter Šimko, CSc., primátor mesta Banská Bystrica, MUDr. Ján Nosko, kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Ing. Igor Naňo, MPH,  Ing. Miriam Lapuníková, MBA,  riaditeľka NsP FDR v Banskej Bystrici, Ing. Juraj Gallo, riaditeľ Detskej FNsP v Banskej Bystrici, Ing. Oľga  Zábojníková, MPH,  riaditeľka NRC Kováčová, námestníčky pre ošetrovateľstvo z menovaných zariadení,  Mgr. Drahoslava Schwarzová, sestra samosprávneho kraja , PhDr. Anna Michňová, námestníčka pre ošetrovateľstvo nemocnice   Zelený sen s. r. o. , prednostovia kliník  FNsP FDR, PhDr. Oľga Doktorová, poverená vedením Štátnej vedeckej  knižnice v Banskej Bystrici. 

Počas slávnostného otvorenia zazneli príhovory rektora SZU, Dr. h. c. MUDr. Petra Šimka, CS., primátora mesta Banská Bystrica, MUDr. Jána Noska a dekanky Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici, doc. PhDr. Bc.  Beáty Frčovej, PhD., MPH. Všetci rečníci spoločne zdôraznili významné postavenie univerzity a jej nezastupiteľné miesto v pregraduálnom i postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike. Výnimočnosť tejto vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie bola zdôraznená o to viac, že v tomto roku si Slovenská zdravotnícka univerzita pripomína 20. výročie svojho založenia. 

Akademický rok 12022/23 bude náročný aj s ohľadom na akreditáciu vnútorného systému kvality na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktorá preverí činnosť univerzity vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. 

Všetkým zamestnancom i študentom našej fakulty a univerzity prajeme  úspešný nový akademický rok.