IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SZU

K významným mesiacom v živote Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici už tradične patrí november, kedy sa tradične uskutočňuje slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov dennej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. V akademickom roku 2022/2023 sa imatrikulácie študentov uskutočnili 8. novembra 2022 v študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Študenti z rúk dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH prevzali imatrikulačný list deklarujúci ich príslušnosť k univerzite, na ktorej študujú. Pani dekanka vyzdvihla nielen náročnosť študijných programov a význam osobnej angažovanosti študentov v dosahovaní vytýčených študijných cieľov, ale aj dôležitú úlohu pedagógov v procese kreovania budúcich zdravotníckych pracovníkov.