Medzinárodný deň študentstva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

17. november je vyhlásený ako Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. Je to aj výnimočná príležitosť poďakovať sa a oceniť študentov jednotlivých fakúlt našej univerzity a ich vysokoškolských pedagógov za významný prínos pre rozvoj univerzity ako aj za reprezentáciu Slovenskej zdravotníckej univerzity doma i v zahraničí.

16. novembra 2022 si z rúk rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity, Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc, za Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici prevzali ocenenia:

Bc. Monika Kalmanová – vysokoškolský učiteľ na katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti

Bc. Monika Kalmanová vyniká vysokou profesionalitou a odbornosťou, s ktorou pristupuje k pedagogickej činnosti i k dôslednej reprezentácií nielen Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ale i Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Aktívne sa podieľa na príprave študentov na súťaže v urgentnej zdravotnej starostlivosti a sama je členkou súťažných tímov. Má  organizačné  schopnosti, ktoré preukazuje pri zabezpečovaní rôznych podujatí v celom Banskobystrickom kraji.

V roku 2022  získala na podujatí Lesnica 2022  1. miesto v súťaži a 1. miesto na tomto podujatí v kardio-pulmonálnej resuscitácií

Na súťaži Ralye Rejvíz 2022 – 1. miesto

Na podujatí Šachtičky 2022 – 1. miesto

Simona Hrušková, Adam Lofaj a Peter Rybanský – študenti 3. ročníka v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť

 Študenti v priebehu štúdia dosahujú vynikajúce študijné výsledky. Prejavujú empatický a kolegiálny prístup v kolektíve spolužiakov i k pacientom počas praktickej výučby v zdravotníckych zariadeniach a záchrannej zdravotnej službe.

Reprezentovali fakultu i Slovenskú zdravotnícku univerzitu na súťaži Den první pomoci 2022. Odborné i organizačné schopnosti prejavujú aj pri zdravotníckom zabezpečovaní rôznych podujatí  v meste Banská Bystrica i v celom Banskobystrickom kraji.

 

Ďakujeme za reprezentáciu fakulty i univerzity a blahoželáme!