Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti charakterizujúce príslušný študijný program všetkým návštevníkom, ale najmä študentom – záujemcom o štúdium na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici. V tomto akademickom roku sa Deň otvorených dverí na FZ SZU uskutočnil 8. 2. 2023 v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Teší nás záujem o štúdium na našej fakulte, čoho dôkazom je aj početná účasť na Dni otvorených dverí, ktorého sa tento rok zúčastnilo 189 záujemcov z rôznorodých stredných škôl z celého Slovenska.