Ukončenie činnosti Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

V zmysle novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  v znení  a doplnení neskorších predpisov a na základe Štatútu Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, zaniká Akademický senát fakulty a kompetencie tohto samosprávneho orgánu fakulty prechádzajú na Radu kvality Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici.

Dekanka fakulty, doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH,  ako aj  vedenie fakulty si vážilo činnosť a veľmi dobrú spoluprácu s akademickým senátom a preto  dekanka fakulty požiadala predsedníčku AS FZ SZU, PhDr. Mgr. Jarmilu Bramuškovú, PhD., MPH o zvolanie posledného zasadnutia členov AS.

Zasadnutie sa uskutočnilo 22. marca 2023 o 14. 00. Dekanka fakulty, menovite všetkým členom, poďakovala za profesionálne plnenie úloh a za výbornú spoluprácu a odovzdala členom AS ďakovné listy. Popriala predsedníčke AS a všetkým členom veľa osobných a pracovných úspechov.