Slovo dekanky

„Nečakajte, kým vám niekto prinesie kvety. Zasaďte si vlastnú záhradu a ozdobte si svoju vlastnú dušu.“ 

                            Luther Burbank

V mesiaci apríl slávime najväčšie kresťanské sviatky – Veľkú noc. Podstata tohto sviatku je v slávení zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Trvajú niekoľko dní a začínajú sa vo štvrtok večer, ktorý označujeme ako Zelený štvrtok, pokračuje Veľký piatok , Biela sobota a Veľkonočná vigília, kedy Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Veľká noc má však aj iný význam. Spája sa s príchodom  jari,  s radosťou z ukončenia dlhej zimy a prebúdzania prírody k životu. Je to čas radosti a oslava nového života.

Na fakulte máme za sebou obdobie, kedy študenti končiacich ročníkov finišovali so svojimi záverečnými prácami, aby splnili prvý krok k úspešnému zavŕšeniu štúdia.  Proces tvorby záverečných prác je postavený na tvorivosti, originalite a odbornosti študentov a ich školiteľov. Študenti preukazujú vedomosti z odboru, ktorý študujú, integráciu odborných vedomostí, ako aj schopnosť poradiť si s písaním odborného textu.

Naše aktivity sa opäť obrátili aj smerom k spolupráci s RÚVZ v Banskej Bystrici. Stali sme sa aktívnymi účastníkmi preventívnych akcií, pri organizovaní ktorých sa stretávajú vysokoškolské inštitúcie v meste Banská Bystrica a pomáhajú tak zvyšovať úroveň prevencie občanov mesta.

Azda najdôležitejším bodom v živote našej univerzity a jej fakúlt je akreditácia vnútorného systému kvality. Boli sme postavení pred úlohu pripraviť a akreditovať študijné programy, inovovať, alebo nanovo pripraviť, kľúčové dokumenty a kreovať nové orgány fakulty.

V rámci zmien v kľúčovej legislatíve, sa  na fakulte ukončila činnosť akademického senátu. Preto chcem ešte raz poďakovať jeho členom za aktívnu spoluprácu. Som rada, že som to mohla vykonať aj osobne. V roku 2022 už bola na fakulte vymenovaná rada kvality, ktorá teraz bola inovovaná a schválená členmi vedeckej rady. Práve rada kvality preberá mnoho kompetencií, ktoré mal akademický senát.  Členmi rady kvality sú nielen zástupcovia akademickej a študentskej obce fakulty, ale aj zástupcovia zamestnávateľov, ktorí tak majú možnosť vidieť viac do činnosti a náročnej práce na fakulte.

Práve v súvislosti s procesom akreditácie vnútorného systému kvality očakávame aj osobnú návštevu hodnotiacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry vysokých škôl v Slovenskej republike . Čakajú nás ešte náročné dni a chvíle, ale verím, že všetko spoločne zvládneme.

Vážení kolegovia, milí študenti,

ďakujem všetkým, ktorí svojou aktivitou a činnosťou pomáhajú našej fakulte a to nielen na poli jej zviditeľňovania smerom k občanom mesta  i širšieho okolia, ale aj smerom dovnútra fakulty. Ďakujem všetkým, ktorí  majú chuť a ambíciu pomáhať v riešení rôznych situácií a neustále tak vytvárať dobré a podnetné prostredie pre štúdium a prácu.

Prajem vám príjemné, pokojné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov, aby ste s príchodom jari načerpali veľa nových síl, inšpirácie a hlavne vám všetkým želám pevné zdravie.