X. Fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Dňa 26. apríla 2023 sa na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila X. Fakultná konferencia ŠVOČ. Tejto konferencie sa zúčastnilo 5 študentov 2. ročníka rôznych odborov Fakulty zdravotníctva, ktorí priniesli aktuálne a veľmi hodnotné témy.

 

Odborná komisia pracovala v zložení:

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – predseda komisie

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

PhDr. Zuzana Frčová Ph.D.

PhDr. Zuzana Demianová, MBA

RNDr. Lucia Maďarová, PhD.

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – hosť

 

 

Prezentované práce ŠVOČ:

Zuzana Pažická (LVMZ, Ing. Katarína Michalcová, PhD.)

CYTOGENETICKÁ ANALÝZA ROBERTSONOVÝCH TRANSLOKÁCIÍ AKO NAJBEŽNEJŠÍ TYP CHROMOZÓMOVÝCH ABERÁCIÍ VO VYBRANEJ POPULAČNEJ VZORKE

Laura Matulová /FYZ, Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.)

SKRÍNING NOHY PRI PROFESIONÁLNYCH TANEČNÍKOCH ŠTANDARDNÝCH A LATINSKO-AMERICKÝCH TANCOV

Marko Litvaj (FYZ, PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.)

BIOMECHANICKÉ ROZLOŽENIE CHODIDLA PRI ZÁŤAŽI BREMENOM

Veronika Cabanová (UZS, Ing. Bc. František Glončák, PhD.)

VPLYV EDUKÁCIE NA KVALITU KARDIOPULMONÁLNEJ RESUSCITÁCIE U ŠTUDENTOV PRVÉHO ROČNÍKA URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Peter Mezovský (UZS, PhDr. Zuzana Demianová, MBA)

VPLYV CHLADU NA ĽUDSKÉ TELO 

 

Vyhodnotenie:

  1. miesto získali dve študentky Zuzana Pažická a Laura Matulová. Ich práce boli obsahovo veľmi hodnotné, spracované na nadštandardnej úrovni. Obe študentky preukázali výbornú schopnosť prezentácie.
  1. miesto získala Veronika Cabanová. Prácu spracovala na veľmi dobrej úrovni a jej výsledky môžu slúžiť do budúcnosti ako dobrá spätná väzba pre inštruktorov prvej pomoci.