Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných odboroch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, čítať ďalej …

Ocenenie pedagógov a študentov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Dňa 27. novembra 2018 rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. ,na návrh dekanov jednotlivých fakúlt, ocenil pedagógov  a študentov za prínos v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj aktívneho prístupu k reprezentácií fakúlt a tým aj celej univerzity.  Rektor Slovenskej zdravotníckej čítať ďalej …

IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SZU

Dňa 9. novembra 2018 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Imatrikulovaní boli študenti prvých ročníkov dennej formy štúdia študijných odborov: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo čítať ďalej …