Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR) sa zaviazalo plniť úlohy vyplývajúce z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorej garantom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V tejto súvislosti na základe rozhodnutia MZ SR zo dňa 27. 4. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 6. 2016, bolo Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici priznané právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania s názvom: Násilie páchané na dieťati – (CAN syndróm – Child Abused and Neglect)

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania

Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm – Child Abused and Neglect)

Odborný garant vzdelávacieho programu: prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Študijný program určený pre zdravotnícke povolanie:
pediater, sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky záchranár

Kritériá zaradenia:

  • Uznaná odborná spôsobilosť pre výkon zdravotníckeho povolania
  • Minimálne jeden rok súvislej odbornej praxe

Cieľ študijného programu:
Edukovať odbornú zdravotnícku verejnosť o CAN syndróme so zameraním na skvalitnenie záchytu a komplexného riešenia prípadov týrania či zanedbania starostlivosti v súlade so znením Odborného usmernenia MZ SR 07566-2012-OZS a odbornej príručky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dĺžka študijného programu:
Maximálne 1 rok: 40 vyučovacích hodín rozdelených do 5 dní po 8 hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút)

Počet kreditov za absolvovanie študijného programu:
Počet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie študijného programu je 30 kreditov (5 dní vzdelávacej aktivity, 1 deň = 360 minút = 6 kreditov). Stanovený počet kreditov zodpovedá Vyhláške MZ SR z 24. júna 2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia a sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Organizácia vyučovania:
Aktivita sústavného vzdelávania bude realizovaná v mesiacoch marec – apríl 2017 počas dní piatok – sobota tak, aby bola naplnená dĺžka študijného programu, t. j. 40 hodín. Prednášky budú realizované v priestoroch FZ SZU buď na Sládkovičovej ul. 21, alebo na Bernolákovej ul. 8 (pri Novamede) v Banskej Bystrici. Účastníkom vzdelávacej aktivity budú všetky potrebné informácie zaslané včas.

Spôsob ukončenia študijného programu:
Študijný program bude ukončený po realizovaní teoretickej i praktickej časti výučby formou 15 minút trvajúceho pohovoru garanta a lektorov študijného programu sústavného vzdelávania s jeho účastníkmi a záverečnou diskusiou.

Poplatok:
Poplatok za aktivitu sústavného vzdelávania je 70 €.
Uvedený poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu: SK87 8180 0000 0070 0020 0522 po obdržaní pozvánky na vzdelávaciu aktivitu.
Dokladom o zaplatení sa záujemca o vzdelávaciu aktivitu preukáže v prvý deň jej realizovania.

Prihláška:

Prihláška – žiadosť o zaradenie CAN

Na uvedenú vzdelávaciu aktivitu je možné sa prihlásiť do 31. mája 2018
Prihlášku pošlite poštou na adresu:

Fakulta zdravotníctva
Tatiana Nemcová
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

alebo elektronicky na adresu: tatiana.nemcova@szu.sk do uvedeného dátumu (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke).

Termíny vzdelávacej aktivity: 

  • 9. – 10. jún 2018
  • 29. – 30. jún 2018

 

Časovo-tematický plán pre teoretickú a praktickú časť výučby

Dokument: CAN syndróm-rozhodnutie o akreditácii