Časovo-tematický plán pre teoretickú a praktickú časť výučby

1. DEŇ

8.00 – 8.30 hod. – prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc.
Úvod do vzdelávacej aktivity.
8.30 – 10.00 hod. – doc. PhDr. Tatiana RAPČÍKOVÁ, PhD.
1. Tematický celok: CAN syndróm ako multifaktoriálny jav.
Témy: Charakteristika CAN syndrómu. Týranie, zanedbávanie a zneužívanie dieťaťa. Charakteristika, klasifikácia a spôsoby realizácie týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa. Predisponujúce činitele vzniku CAN syndrómu.
Čiastkové učebné ciele: Definovať CAN syndróm a kľúčovú odbornú terminológiu. Vysvetliť spôsoby realizácie týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa. Vymedziť predisponujúce faktory vedúce k týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu dieťaťa.
Forma výučby: seminár.
Metóda výučby: prednáška.
10.00 – 11.30 hod. – prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc.
2. Tematický celok: CAN syndróm v kontexte pediatrie.
Témy: Dieťa ako obeť násilia z pohľadu pediatra. Neodkladná a následná zdravotná starostlivosť o týrané dieťa. Úloha zdravotníckych pracovníkov v prevencii CAN syndrómu.
Čiastkové učebné ciele: Vymedziť špecifiká situácie, kedy sa objektom násilia stáva dieťa. Vysvetliť algoritmy neodkladnej a následnej starostlivosti o týrané dieťa. Špecifikovať úlohu zdravotníkov v prevencii násilia páchaného na deťoch.
Forma výučby: seminár.
Metóda výučby: prednáška.
12.30 – 15.30 hod. – Mgr. Ján ZÁSKALAN
3. Tematický celok: CAN syndróm v psychologickom kontexte.
Témy:   Osobnosť dieťaťa a symptomatológia CAN. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Dopad týrania, zneužívania a zanedbávania na osobnosť dieťaťa (detské neurózy, deprivácia, frustrácia, suicidalita…). Možnosti psychologickej intervencie u dieťaťa s CAN syndrómom. Prevencia CAN syndrómu zo psychologického hľadiska.
Čiastkové učebné ciele: Charakterizovať osobnosť dieťaťa zo psychologického hľadiska v kontexte s CAN syndrómom. Vysvetliť základné metódy pedagogicko-psychologickej diagnostiky. Popísať dopad týrania, zneužívania a zanedbávania na detskú osobnosť. Uviesť možnosti pomoci dieťaťu s CAN syndrómom. Špecifikovať preventívne opatrenia minimalizujúce týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa.
Forma výučby: seminár.
Metóda výučby: výklad.

2. DEŇ

8.00 – 11.00 hod. – Mgr. Zdenka ČUBOVÁ
4. Tematický celok: Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa z pohľadu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí.
Témy: Základné  kompetencie  úradu  práce,  sociálnych  vecí a rodiny  pri  riešení CAN, spolupráca a súčinnosť  úradu  práce, sociálnych  vecí a  rodiny a orgánov činných v trestnom konaní. Postup orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri oznámeniach o porušovaní práv dieťaťa. Týrané,  zneužívané  a  zanedbávané  dieťa  z  pohľadu  zákona  o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately, konkrétne opatrenia a preventívne postupy v ich uplatňovaní.
Čiastkové učebné ciele: Vymedziť  kompetencie  a  spoluprácu ÚPSV a R  pri  riešení problémov týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa.   Načrtnúť postup orgánov sociálnoprávnej ochrany detí pri suspektných prípadoch násilia voči dieťaťu. Určiť konkrétne postupy zamerané na sociálnoprávnu ochranu dieťaťa.
Forma výučby: seminár.
Metóda výučby: prednáška.
12.00– 15.00 hod. – JUDr. Zuzana ŠUPÍNOVÁ
5. Tematický celok: Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa z trestnoprávneho hľadiska. 
Témy: Definícia pojmu „týrané dieťa“ z trestnoprávneho hľadiska. Legislatívny normy. Formy násilia páchaného na deťoch z hľadiska trestného práva.
Rizikové faktory a prevencia. Trestnoprávne možnosti postihovania násilia na deťoch. Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade podozrenia týrania dieťaťa.
Čiastkové učebné ciele:
Definovať pojem „týrané dieťa“ z trestnoprávneho hľadiska. Charakterizovať formy násilia páchaného na deťoch z hľadiska trestného práva. Určiť rizikové faktory a preventívne opatrenia. Popísať trestnoprávne možnosti a súčinný postup prokuratúry s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade podozrenia týrania dieťaťa.
Forma výučby: seminár.
Metóda výučby: prednáška.

Časovo-tematický plán pre praktickú časť výučby

3. DEŇ

8.00 – 9.30 hod. – Mgr. Ján ZÁSKALAN
1. Tematický celok: Diagnostika a diferenciálna diagnostika CAN syndrómu v psychologickom kontexte.
Témy: Psychická symptomatológia týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí. Prejavy CAN syndrómu v oblasti interakcie a socializácie.
Čiastkové učebné ciele: Viesť k schopnosti odhaliť suspektné týranie dieťaťa na základe jeho psychickej symptomatológie. Špecifikovať prejavy CAN syndrómu v oblasti interpersonálnych vzťahov.
Forma výučby: tréning.
Metóda výučby: inštruktáž, prípadové štúdie.
9.30 – 11.00 hod. – prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., MUDr. Žofia KLIMOVÁ
2. Tematický celok:  Diagnostika a diferenciálna diagnostika možných symptómov CAN syndrómu v medicínskom kontexte.
Témy:  Somatická symptomatológia týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa. Diagnostické metódy detekovania CAN syndrómu.
Čiastkové učebné ciele: Verifikovať týranie dieťaťa na základe fyzikálneho vyšetrenia a somatickej symptomatológie. Vysvetliť základné metódy medicínskej diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky.
Forma výučby: seminár.
Metóda výučby: prednáška, demonštrácia, prípadové štúdie.
12.00 – 15.00 hod. –  prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., MUDr. Žofia KLIMOVÁ
3. Tematický celok:  Diagnostika a diferenciálna diagnostika možných symptómov CAN syndrómu v medicínskom kontexte.
Témy:  Rádiologická diagnostika a diferenciálna diagnostika nálezov týrania dieťaťa. Záverečné opakovanie vedomostí.
Čiastkové učebné ciele: Verifikovať týranie dieťaťa na základe zobrazovacích vyšetrovacích metód. Upevniť vedomosti a praktické zručnosti.
Forma výučby: tréning.
Metóda výučby: prednáška, demonštrácia, inštruktáž, prípadové štúdie.

4. DEŇ

8.00 – 11.00 hod. – prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., MUDr. Žofia KLIMOVÁ
4. Tematický celok: Skúsenosti frekventantov s diagnostikou symptómov týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa.
Témy: Prezentácia vlastných skúseností s akýmikoľvek formami CAN syndrómu. Diagnostika, terapia, medicínsko- sociálno-psychologické intervencie. Preventívne opatrenia.
Čiastkové učebné ciele: Prezentovať informácie o deťoch s CAN syndrómom z vlastnej praxe. Diskutovať o možnostiach účinnej diagnostiky a terapie. Diskutovať o možnostiach efektívnejšej prevencie.
Forma výučby: seminár.
Metóda výučby: brainstorming, analýza prípadových štúdií, riadená diskusia.
12.00 hod. – 15.00  prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., MUDr. Žofia KLIMOVÁ
5. Tematický celok: Skúsenosti frekventantov s diagnostikou symptómov týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa.
Témy: Prezentácia vlastných skúseností s akýmikoľvek formami CAN syndrómu. Diagnostika, terapia, medicínsko-sociálno-psychologické intervencie.
Preventívne opatrenia.
Čiastkové učebné ciele: Prezentovať informácie o deťoch s CAN syndrómom z vlastnej praxe. Diskutovať o možnostiach účinnej diagnostiky a terapie.
Diskutovať o možnostiach efektívnejšej prevencie.
Forma výučby: seminár.
Metóda výučby: brainstorming, analýza prípadových štúdií, riadená diskusia.

5. DEŇ

8.00 – 13.15 hod. – prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., MUDr. Žofia KLIMOVÁ, doc. PhDr. Tatiana RAPČÍKOVÁ, PhD., Mgr. Ján ZÁSKALAN, Mgr. Zdenka ČUBOVÁ, JUDr. Zuzana ŠUPÍNOVÁ
Záverečný pohovor s frekventantmi vzdelávacej aktivity.
Cieľ:  Overiť vedomosti frekventantov o CAN syndróme. Zistiť názory frekventantov na úroveň vzdelávacej aktivity.
Forma výučby: individuálna (pohovor)  a skupinová (diskusia).
13.45 – 14.30 – prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., doc. PhDr. Tatiana RAPČÍKOVÁ, PhD.
Hodnotenie vzdelávacej aktivity prednášajúcimi.
Odovzdanie potvrdení o absolvovaní akreditovaného študijného programu.
Záver vzdelávacej aktivity.