Špecializačné štúdium

Kontakt:

Pedagogický odbor SZU

Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť
tel.: +421 48 32 48 018
e-mail: tatiana.rapcikova@szu.sk

Tatiana Nemcová, referentka študijného oddelenia   
Tel.: +421 48 32 48 021
e-mail: tatiana.nemcova@szu.sk

Kompletne vyplnenú prihlášku s prílohami  je potrebné zaslať na adresu:
Fakulta zdravotníctva SZU
Tatiana Nemcová
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Poznámka k žiadosti o zaradenie – v  časti Prílohy: bod 2.  notárom overená kópia o vzdelaní – t. j. (chronologicky od vysvedčenia o maturitnej skúške po doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku ku každému diplomu)

Aktualizované: 29.11.2022