Špecializačné štúdium

Kontakt:

Pedagogický odbor SZU

Zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť
tel.: +421 48 32 48 018
e-mail: tatiana.rapcikova@szu.sk

Tatiana Nemcová, referentka študijného oddelenia   
Tel.: +421 48 32 48 021
e-mail: tatiana.nemcova@szu.sk

Kompletne vyplnenú prihlášku s prílohami  je potrebné zaslať do 30. 05. 2023 na adresu:
Fakulta zdravotníctva SZU
Tatiana Nemcová
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Poznámka k žiadosti o zaradenie

Príloha č. 1 – notárom overené kópie o vzdelaní – chronologicky (od vysvedčenia o maturitnej skúške po doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku ku každému diplomu).

Príloha č. 2 – Potvrdenie zamestnávateľa – vyžadujeme, ak v žiadosti o zaradenie nebude vyplnená rubrika 2 – Meno, podpis a pečiatka zamestnávateľa, čo už v zmysle novely zákona č. 578/2004 Z. z. nie je povinné.


Aktualizované: 11.1.2023