Špecializačné štúdium

Poznámka k žiadosti o zaradenie – v  časti Prílohy: bod 2.  notárom overená kópia o vzdelaní – t. j. (chronologicky od vysvedčenia o maturitnej skúške po doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku ku každému diplomu)

Aktualizované: 2.2.2022