Akreditované odbory špecializačného štúdia

Na základe nariadenia vlády SR č. 34/2018 Z. z. z 31. 1. 2018 účinného od 10. 2. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov dochádza k nasledovným zmenám v postgraduálnom vzdelávaní  v špecializačných odboroch špecializačného štúdia na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici:

Akreditované odbory zostávajúce v sústave špecializačných odborov

  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • Inštrumentovanie v operačnej sále
  • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

Dátum podania prihlášky do špecializačného štúdia: do 31. 05. 2019


Novoakreditovaný špecializačný študijný odbor v špecializačnom štúdiu:

  • Fyzioterapia v športe a telovýchove (rozhodnutím MZ SR zo dňa 30. 5. 2018)

Dátum podania prihlášky do špecializačného štúdia: do 30. 09. 2019

Zaradenie do štúdia: od 1. 2. 2020

Bližšie informácie poskytne: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., vedúci katedry fyzioterapie


Špecializačné odbory vyradené zo sústavy špecializačných odborov:

Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva – neposielať prihlášky

Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie – neposielať prihlášky

Poznámka: Uchádzači zaradení do špecializačného štúdia: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie k 1. 2. 2018 nastúpia na štúdium a dokončia ho v intenciách predpisov platných v čase nástupu na štúdium.  


Kompletne vyplnenú prihlášku s prílohami je potrebné zaslať na adresu:

Fakulta zdravotníctva SZU
Tatiana Nemcová
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

Prihláška na špecializačné štúdium / Žiadosť o zaradenie

Aktualizované: 02.05.2019