Akreditované odbory špecializačného štúdia

Na základe nariadenia vlády SR č. 34/2018 Z. z. z 31. 1. 2018 účinného od 10. 2. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a zákona č. 578/2004 Z. z. dochádza k nasledovným zmenám v postgraduálnom vzdelávaní  v špecializačných odboroch špecializačného štúdia na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici:

Akreditované študijné programy v sústave špecializačných odborov

Aktualizované: 11.01.2023