Akreditované odbory špecializačného štúdia

Na základe nariadenia vlády SR č. 34/2018 Z. z. z 31. 1. 2018 účinného od 10. 2. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov dochádza k nasledovným zmenám v postgraduálnom vzdelávaní  v špecializačných odboroch špecializačného štúdia na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici:

Akreditované odbory v sústave špecializačných odborov

  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť (1,5 ročné)
  • Inštrumentovanie v operačnej sále (2 ročné)
  • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite (1 ročné)
  • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (1 ročné)
  • Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (1,5 ročné)
  • Fyzioterapia v športe a telovýchove (2 ročné)

 V súčasnosti prebieha proces administrácie žiadosti uchádzačov zaradených do špecializačného štúdia k 1. októbru 2020 a k 1. februáru 2021. Rozhodnutie o zaradení uchádzači obdržia z Pedagogického odboru SZU v Bratislave.

Bližšie informácie poskytne: doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosťKompletne vyplnenú prihlášku s prílohami  je potrebné zaslať na adresu:
Fakulta zdravotníctva SZU
Tatiana Nemcová
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

do 31. mája 2021 (pre všetky odbory špecializačného štúdia)

Prihláška na špecializačné štúdium / Žiadosť o zaradenie

Aktualizované: 11.02.2021