Akreditované odbory špecializačného štúdia

Na základe nariadenia vlády SR č. 34/2018 Z. z. z 31. 1. 2018 účinného od 10. 2. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov dochádza k nasledovným zmenám v postgraduálnom vzdelávaní  v špecializačných odboroch špecializačného štúdia na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici:

Akreditované odbory zostávajúce v sústave špecializačných odborov

  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť (1,5 ročné)
  • Inštrumentovanie v operačnej sále (2 ročné)
  • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite (1 ročné)
  • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (1 ročné)

   Zaradenie uchádzačov do štúdia vo všetkých vyššie uvedených špecializačných odboroch: od 1. 2. 2021.  

   Z dôvodu nízkeho počtu budú k tomuto termínu zaradení aj tí uchádzači, ktorí poslali prihlášku v riadnom termíne.

  • Fyzioterapia v športe a telovýchove (rozhodnutím MZ SR zo dňa 30. 5. 2018) (2 ročné)

Zaradenie do štúdia: od 1. 2. 2020

Najbližšie zaradenie do špecializačného štúdia v odbore Fyzioterapia v športe a telovýchove bude aktuálne k 1. 10. 2021. Prihlášky je potrebné zaslať do 31. 3. 2021.

Bližšie informácie poskytne: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., vedúci katedry fyzioterapie


Novoakreditovaný špecializačný študijný odbor v špecializačnom štúdiu:

  • Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (rozhodnutím MZ SR zo dňa 23. 1. 2020) (1,5 ročné)

Zaradenie do štúdia: od 1. 10. 2020 : pre prvých 96 uchádzačov

Zaradenie do štúdia od 1. 2. 2021: pre uchádzačov, ktorí zaslali prihlášku v termíne, ale počtom prevyšovali stanovenú kvótu.

Prihlášky pre zaradenie do štúdia od 1. 2. 2021 môžu ďalší uchádzači zaslať do 13. 11. 2020.

Bližšie informácie poskytne: doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosťKompletne vyplnenú prihlášku s prílohami  je potrebné zaslať na adresu:
Fakulta zdravotníctva SZU
Tatiana Nemcová
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

do 13. novembra 2020 (pre všetky odbory špecializačného štúdia)

 

Prihláška na špecializačné štúdium / Žiadosť o zaradenie

Aktualizované: 12.02.2020