Didaktika mentoringu klinických cvičení

Pozvánka na odborný seminár

Didaktika mentoringu klinických cvičení

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 Regionálna komora S a PA v Banskej Bystrici

Vás pozývajú  na odborný seminár
u
rčený  mentorkám fakulty, ale aj tým, ktorí majú perspektívny záujem o mentorskú činnosť

10. september 2019

Sládkovičova 21, Banská Bystrica

v miestnosti A 115  8.00 – 16.00 hod.

Program:

7.30 – 8.00 Registrácia účastníkov
8.00 – 9.00 Mentor ako osobnosť, predpoklady pre vykonávania mentoringu (PhDr. Elena Janiczeková, PhD.)
9.00 – 10.00 Pedagogická dokumentácia súvisiaca s výučbou klinických cvičení (doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.)
10.00 – 11.00 Organizácia činnosti mentora a študentov ako interaktívny proces napĺňania didaktických cieľov predmetu klinické cvičenia (doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.)
11.00 – 12.00 Prestávka
12.00 – 13.00 Hodnotenie študentov, klasifikácia, modulárny akademický systém MAIS (doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.)
13.00 – 14.00 Hodnotenie vzdelávacieho procesu študentmi (doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.)
14.00 – 15.00 Vyhláška MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka – výklad vyhlášky (PhDr. Júlia Jankovičová)
15.00 – 16.00  Diskusia – aktuálne problémy mentoringu v pregraduálnom vzdelávaní v zdravotníckych vedách
16.00 Záver seminára

Odborný seminár je bezplatný a je zaradený do hodnotenia sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Počet kreditov:

aktívna účasť 5 kreditov/autor, spoluautor: 3 kredity (prví dvaja)
pasívna účasť 7 kreditov/420 minút

Prihlasovanie do 31. augusta 2019, prostredníctvom elektronického formulára.

Registrácia je ukončená.