Deň otvorených dverí 2016

Dňa 7. 12. 2016 sa na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnil Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v študijných odboroch fyzioterapia, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Podujatia sa zúčastnili študenti stredných škôl z 15 miest z celého Slovenska, pričom prevažovali študenti študujúci na stredných zdravotníckych školách. V úvode Dňa otvorených dverí študentov privítala dekanka Fakulty zdravotníctva doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH. Počas podujatia sa prezentovali študenti jednotlivých študijných odborov, ktorí si pod odborným vedením pedagógov a v spolupráci so zložkami integrovaného záchranného systému, s Národnou transfúznou službou SR a Poradňou zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici pripravili praktické ukážky charakteristické pre daný študijný odbor a iné aktivity zamerané na vyšetrenie vybraných laboratórnych parametrov. Návštevníci Dňa otvorených dverí hodnotili podujatie ako podnetné a mnohí z nich sú rozhodnutí uchádzať sa o štúdium práve na našej fakulte.

Fotogaléria z DOD 2016: