Druhé kolo prijímacích pohovorov

Dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov

na akademický rok 2018/2019  v študijných  odboroch  a programoch:

 1. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – denná forma bakalárskeho stupňa štúdia
 2. Fyzioterapia – denná forma magisterského stupňa štúdia

Termín 2. kola prijímacích pohovorov:        22. august 2018.

Prijímanie prihlášok:                                     do 31. júla 2018 (vrátane)

POPLATOK spojený s administráciou prijímacieho konania: 77 €

Prihlášku je nutné vyplniť cez portál E-PRIHLÁŠKA, vytlačiť a v stanovenom termíne zaslať spolu s povinnými prílohami na adresu:

Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica


ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:

 • prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky (link: elektronická prihláška) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou
 • poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou!!!)
 • poplatok uhradiť na bankový účet SZU:
  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, Bratislava
  SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
  variabilný symbol: 1004008404
 • doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške
 • poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

K prihláške na bakalárske štúdium uchádzač musí priložiť:

 • maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike)
 • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky a v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1., 2., 3. ročník strednej školy a známky musí potvrdiť stredná škola
 • uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, v prihláške vyplnia koncoročné známky zo štyroch ročníkov, stredná škola nemusí potvrdzovať známky
 • uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť podpísaná

K  prihláške na denné magisterské štúdium uchádzač musí priložiť: 

 • doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (u absolventov SZU doklady nemusia byť overené, u absolventov iných vysokých škôl je potrebné ich overiť u notára alebo na matrike)
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení v odbore (ku dňu zápisu musí študent pracovať minimálne jeden rok)
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť podpísaná

PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (Bc.):

 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky (biológia, chémia v rozsahu učiva z gymnázia– písomný test)
 • splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania zdravotníckeho laboranta.

PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (Mgr.):

 • úspešné absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore a programe fyzioterapia,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky (didaktický test  v rozsahu odborných predmetov jadra študijného programu bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore fyzioterapia)
 • najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore, čo študent preukáže dokladom najneskôr v deň zápisu na štúdium,
 • študijnému odboru zodpovedajúci zdravotný stav.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za prijímacie konanie.