Etická komisia

Členovia EK FZ

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. – predsedníčka
PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – podpredsedníčka  
PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. – tajomník

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Mgr. Vladimír Tancík
PhDr. Monika Trnovcová
Bc. Valéria Šúrová