ISIC

Univerzitný preukaz študenta ISIC

 • ISIC je medzinárodne uznávaný identifikačný preukaz, ktorý umožňuje využívať zľavy (dopravné, komerčné) a výhody doma i v zahraničí,
 • slúži na identifikáciu študenta SZU,
 • je jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí,
 • má v sebe bezkontaktný čip – umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

Kto má nárok na preukaz študenta ISIC:

 • študent denného štúdia na vysokej škole, alebo univerzite, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
 • po vyplnení žiadosti o preukaz spolu s fotografiou (3 x 3,5 cm) prípadne v elektronickej podobe v rozlíšení aspoň 600 dpi.
 • ISIC preukaz vystavuje Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s fy. Transdata a CKM SYTS,
 • študentovi, ktorý predtým študoval na inej vysokej škole a má ISIC, Slovenská zdravotnícka univerzita vystaví nový ISIC.

Platnosť preukazu:

 • platnosť preukazu je od 1. septembra kalendárneho roka do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka (pokiaľ študent neukončil, alebo neprerušil štúdium, príp. pre iný dôvod, ktorý neumožňuje študentovi riadne štúdium na univerzite)
 • ak chce študent naďalej využívať zľavy pre ISIC v nasledujúcom akademickom roku, je potrebné si zakúpiť prolongačnú známku. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku. Po nalepení je potrebné si aktivovať preukaz na univerzitnom termináli, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v bloku D. Zakúpením známky a aktiváciou preukazu získate:
  • licenciu ISIC
  • univerzitné funkcionality (stravovací systém, knižnica, ap. …)
  • externé funkcionality (doprava, ticketportál, knižnice …)
  • viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdete na www.preukazstudenta.sk

Zľavy na ISIC:

 • preukaz ISIC poskytuje študentovi zľavy do veku 26 rokov. Po dovŕšení tohto veku, študent môže ďalej využívať preukaz, avšak bez nároku na zľavu cestovného. Ostatné zľavy (ticketportal, knižnice, atď.) ostávajú bez zmien a sú v správe CKM SYTS,
 • o ukončení štúdia je nutné ISIC preukaz odovzdať na kontaktnom mieste pre držiteľov ISIC na SZU. Ak študent po ukončení bakalárskeho štúdia je prijatý na magisterský stupeň, nemusí preukaz odovzdať, avšak v období od ukončenia Bc. štúdia po začiatok Mgr. štúdia, nemá nárok na dopravnú zľavu, nakoľko nie je riadne zapísaným študentom univerzity,
 • kompletný zoznam zliav nájdete na stránke www.isic.sk
   

Cena preukazu ISIC:

 • novoprijatí študenti majú preukaz v cene zápisného
 • cena prolongačnej známky je 7 € a je nutné ju platiť prevodom so správnym variabilným symbolom
 • vydanie duplikátu (poškodená alebo stratená karta) – cena 20 € sa platí v hotovosti v pokladni v bloku A, druhé poschodie, miestnosť A-206. Potvrdenie o zaplatení donesiete na Centrum informačných technológií. Výroba duplikátu trvá zvyčajne do 14 dní.

Kontaktné miesto pre držiteľov ISIC

 • Centrum informačných technológií v bloku A – prízemie. Kontaktná osoba: Ing. Ivan Širka