Katedra fyzioterapie


Hlavným cieľom katedry je vzdelávanie a odborná príprava študentov, ktorí po ukončení štúdia budú pripravení samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudovanosť a osobnú zodpovednosť v rámci fyzioterapie zahŕňajúcej kinezioterapiu, fyzikálnu terapiu a balneoterapiu.

Absolvent štúdia je spôsobilý vykonávať fyzioterapeutickú prax v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach, špecializovaných a rehabilitačných ústavoch, školách, fitness centrách a športových kluboch.

Katedra realizuje aj vedecko-výskumnú a metodickú činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu fyzioterapeutov (rehabilitačných pracovníkov, rehabilitačných asistentov).

Katedra poskytuje vzdelávanie

  • v akreditovaných študijných programoch: v bakalárskom stupni dennej formy štúdia v odbore fyzioterapia,v bakalárskom stupni externej formy štúdia v odbore fyzioterapia, v magisterskom stupni dennej formy štúdia v odbore fyzioterapia
  •  rigorózne konanie v odbore fyzioterapia

Katedra pripravuje ďalšie vzdelávanie

  • v špecializačných odboroch: fyzioterapia v športe a telovýchove

Základom študijného programu v bakalárskom stupni štúdia sú predmety zamerané na: anatómiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela, najmä na lokomočný aparát, kineziológiu, základy patofyziologických prejavov chorobných procesov a získanie príslušných praktických zručností v odbore. Študijný program magisterského stupňa štúdia, v ktorom dominujú špecifické metódy a techniky a alternatívne terapeutické postupy, je obohatený o manažment, propedeutiku vedeckej práce či predmety humánneho charakteru komplexne dotvárajúce osobnosť študenta magisterského štúdia odboru fyzioterapia.