Daniel Gurín

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Vzdelanie

 • 2011 – 2016 Masarykova univerzita v Brne, Fakulta sportovních studií, Doktorandské štúdium (Ph.D.), Odbor: kinantropologie, Dizertačná práca: Posturálna stabilita po záťaži brušných svalov
 • 2011 – 2012 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Rigorózne pokračovanie (PhDr.), Odbor: fyzioterapia, Záverečná rigorózna práca: Význam fyzioterapie v sekundárnej prevencii pacientov po infarkte myokardu
 • 2008 – 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Magisterské štúdium (Mgr.), externá forma,Odbor: fyzioterapia, Záverečná diplomová práca: Vplyv vytrvalostného tréningu na toleranciu záťaže pacientov po infarkte myokardu
 • 2005 – 2008 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici.Bakalárske štúdium (Bc.), externá forma, Odbor: fyzioterapia,Záverečná bakalárska práca: Posthospitalizačná rehabilitácia pacientov po infarkte myokardu
 • 2000 – 2003 Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica, Vyššie odborné štúdium (dipl.f.), denná forma, Odbor: diplomovaný fyzioterapeut
 • 1991 – 1995 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín, maturitná skúška

Zamestnanie

 • 2010 – súčasnosť  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici. Pozícia: odborný asistent
  • 2017 prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
  • 2013 vedúci katedry fyzioterapie
  • 2010 asistent katedry fyzioterapie
 • 2008 – 2010 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
  • 2009 vedúci fyzioterapeut
  • 2008 fyzioterapeut,
 • 2003 – 2005 Fakultná nemocnica, Brno – Bohunice, fyzioterapeut

Absolvované kurzy

2018 – Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami
2017 – Autoreflexné zapojenie HSS
2014 – Moderní Fyziotréning – core
2013 – Certifikovaný DNS terapeut
2009 – Terapeutické využitie kinesiotapu, Aplikácia prístroja REBOX 
2003 – Manuálna lymfodrenáž, Nešpecifické mobilizácie pomocou loptičiek na soft tenis, Facilitácia loptičkou pri respiračných ochoreniach

Členstvá

2017 – súčasnosť
Člen Disciplinárnej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2016 – súčasnosť
Člen pracovnej skupiny pre ostatné zdravotnícke povolania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

2014 – súčasnosť
Člen etickej komisie Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity

2013 – súčasnosť
Člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity

2012 – 2016
Člen rady Slovenskej komory fyzioterapeutov

2012 – súčasnosť       
Člen rady regionálnej komory fyzioterapeutov Región Banská Bystrica

2012 – 2017               
Člen akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

2012 – 2017               
Člen akademického senátu Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici

Medzinárodné aktivity

2018 – Učiteľská mobilita prostredníctvom programu Erasmus+ na Západočeskej univerzite v Plzni.

2017 – 10th Erasmus Partneship Conference, Opole University of Technology, Opole, Poľsko

2015 – 3rd International week of University of South Bohemia, České Budejovice, Česká republika

2014 – Výmenný pobyt na BG Klinik, PT Akademie Tübingen, Tübingen, Nemecko

2014 – Účasť na 9th General Meeting of Europiean Region of WCPT, Kodaň, Dánsko

2012 – Účasť na 8th General Meeting of Europiean Region of WCPT, St. Julians, Malta

2010 – súčasnosť – ERASMUS+ koordinátor pre Fakultu zdravotníctva SZU

Výber z publikácií za posledných 5 rokov

GURÍN, D. (2012) Tréning pacientov po infarkte myokardu v domácom prostredí. In Pohyb a zdravie IX. Trenčín : Trenčianska univerzita, ISBN 978-80-8075-544-7

GURÍN, D., ALFÖLDIOVÁ H., HRIVNÁK I., (2013) Využitie krankingu v tréningu pacientov s ischemickou chorobou srdca. In Fyzioterapia, regenerácia a šport., Trenčín : Trenčianska univerzita, s. 49-51 ISBN 978-80-8075-581-2

GURÍN, D. (2014) Význam brušných svalov v posturálnom zabezpečení stoja. In: Pohyb a zdravie XI, fyzioterapie, rehabilitácia a regenerácia Trenčín: Trenčianska univerzita, s. 19-23 ISBN 978-80-8075-644-4

GURÍN, D., FRANKOVÁ, V., (2014) Subjektívne vnímanie záťaže pacientov po operáciách srdca. In: Zdravotnícke listy  Trenčianska univerzita: Trenčín, roč.2 č.2, s. 33-38, ISSN 1339-3022

GURÍN, D., TOMKOVÁ, Š., BEDNÁŘOVÁ, M. (2015) Efekt aerobného vytrvalostního tréninku a kvalita života u pacientov kardiovaskulárním ochorením. In: Multifaktoriálne aspekty civilizačních ochorení. Bratislava: A-medi management, s. 75-87, ISBN 978-80-971836-7-7

GURÍN, D., HANESOVÁ, H., BUTOROVÁ, A. (2015) Kardiovaskulárna rehabilitácia vo vybraných štátoch Európy. In: Multifaktoriálne aspekty civilizačních ochorení. Bratislava: A-medi management, s. 88-95, ISBN 978-80-971836-7-7

GURÍN, D., NOVOTNÝ, J., GURÍN GABĽASOVÁ, M., (2015) Limitujúce faktory stability stoja In: Zdravotnícke listy. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, roč.3, č.3, s. 7-10. ISSN 1339-3022

GURÍN, D., JABLONSKÁ, H., TOMKOVÁ, Š., (2015) Využitie diagnostického prístroja Body Analyzer pri posturálnych poruchách. In: Fyzioterapia – vzdelávanie a prax, Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. s. 61-67 ISBN 978-80-89702-19-0

GURÍN, D., NOVOTNÝ, J. (2016) Stoj na labilnej plošine po záťaži brušných svalov In: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Česká společnost tělovýchovného lékařství, vol. 25 č. 1, s. 24-31 ISSN 1210-5481

GURÍN, D., NOVOTNÝ, J. (2016) Stabilita stoja po únave brušných svalov In. Studia Sportiva, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, vol 10, č. 1, s. 103-109, ISSN 1802-7679

ŠUPÍNOVÁ, M., GURÍN, D., BRAMUŠKOVÁ, J., MIKSAIOVÁ, A., (2016) Tinitus as a nursing issue. Family-Health-Disease. Andrzej Frycz Modrewski Krakow University: Krakow 2016, ISBN 978-83-65208-23-1

ŠUPÍNOVÁ, M., SEDLIAKOVÁ, H., FRČOVÁ, B., GURÍN, D., TOMKOVÁ, Š., (2017) Význam konceptu bazálnej stimulácie aplikovaného u imobilných pacientov z pohľadu fyzioterapie. Ošetrovateľsvo v praxi. vedecká monografia, Šupínová, M., Frčová,B., Sasváry, F. 2017 s 334-357 ISBN 978-80-89702-36-7

GURÍN, D., GURÍN GABĽASOVÁ, M., TOMKOVÁ, Š. (2017) Efektvita fyzikálnej terapie pri bolestiach v oblasti krčnej chrbtice. Nursing in practice. vedecká monografia, Šupínová, M., Frčová,B., Sasváry, F. 2017 s 120-140 ISBN 978-963-12-9678-5

LÍŠKA, D., GURÍN, D., FEIKOVÁ, S. (2017) Subjektívne vnímanie fyzioterapeutickej intervencie pacientmi s fibromyalgiou. Nursing in practice. vedecká monografia, Šupínová, M., Frčová,B., Sasváry, F. 2017 s 154-179 ISBN 978-963-12-9678-5

ŠUPÍNOVÁ, M., GURÍN, D., SNITKOVÁ, M. (2017) Diabetic foot syndrome and compensation for diabetes mellitus type I. Medical and nursing education, 6th International conference, (eposter) November 6-7 Vienna Austria

GURÍN, D, HUDÁK, J., TOMKOVÁ, (2017) Influence of Postural Training of Diaphragm on Functional Lung Capacity. Alternative and Integrative Medicine 6:247. Doi: 10.4172/2327-5162.1000247 ISSN: 2327-5162 (IF=0,78)