Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve


Prioritným cieľom katedry je vzdelávanie a odborná príprava študentov na výkon povolania zdravotnícky laborant, ktorý je spôsobilý samostatne realizovať činnosti na oddeleniach laboratórnych vyšetrovacích metód – klinickej biochémii, hematológii a transfuziológii, klinickej mikrobiológii, imunológii, genetike, toxikológii, patológii, súdneho lekárstva, hygieny a iných. Katedra realizuje aj vedecko-výskumnú a inú odbornú činnosť.

Katedra poskytuje vzdelávanie

Základnú štruktúru študijného programu predstavujú predmety teoretického charakteru, ktorých základom je chémia: biochémia, klinická biochémia, analytická chémia, laboratórna technika a predmety nevyhnutné pre zvládnutie profesie zdravotníckeho laboranta: hematológia, transfuziológia, mikrobiológia, histológia, patológia, genetika, imunológia a vyšetrovacie metódy v uvedených odboroch.