Analytická chémia (1)

Kód predmetu: LACH1
Forma výučby: prednáška, cvičenie, kontrolované samoštúdium
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): Za semester: 26,26,23
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 3
Podmieňujúce predmety: žiadne
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Absolvovanie – PH

Podmienky na absolvovanie predmetu:
K absolvovaniu výstupného testu je študent povinný zrealizovať všetky laboratórne cvičenia a z každého cvičenia mu musí byť protokol uznaný. Počas semestra študent absolvuje dva priebežné testy s úspešnosťou minimálne na 60%. Kredity budú pridelené vtedy, ak študent napíše výstupný test s úspešnosťou minimálne na 60%. K absolvovaniu výstupného testu je študent povinný zrealizovať všetky laboratórne cvičenia a z každého cvičenia mu musí byť protokol uznaný. Počas semestra študent absolvuje dva priebežné testy s úspešnosťou minimálne na 60%. Kredity budú pridelené vtedy, ak študent napíše výstupný test s úspešnosťou minimálne na 60%.

Výsledky vzdelávania:

  1. Študent sa teoreticky oboznámi so základnými typmi analytických reakcií,
  2. Študent nadobudne základné laboratórne zručnosti.

Stručná osnova predmetu:

Analytické reakcie, základy techniky analytických postupov, metodika kvalitatívnej anorganickej analýzy, analýza katiónov a aniónov. Princípy organickej analýzy, metódy určovania a identifikácie organických látok. Dôkaz, stanovenie a identifikácia vybraných skupín organických zlúčenín.

Odporúčaná literatúra:

  1. KARLÍČEK, R., et al. Analytická chémie pro farmaceuty. Praha: UK, 2009.
  2. TOMEČEK, O. Kvalitatívna chemická analýza. Banská Bystrica: UMB, 2000.
  3. TOMEČEK, O., NAGYOVÁ I. Kvantitatívna chemická analýza. Banská Bystrica: UMB, 200l.

Vyučujúci:
Ing. Daniela BOROŠOVÁ, PhD., garant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 23.06.2016

Poznámka: kompletný informačný list predmetu nájdete na verejnom portáli systému MAIS