Analytická chémia (2)

Kód predmetu: LACH2
Forma výučby: prednáška, cvičenie, kontrolované samoštúdium
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): Za semester: 13,26,11
Metóda štúdia: Prezenčná
Počet kreditov: 2
Podmieňujúce predmety: Analytická chémia (1)
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Skúška

Podmienky na absolvovanie predmetu:
K absolvovaniu výstupného testu je študent povinný zrealizovať všetky laboratórne cvičenia a z každého cvičenia mu musí byť protokol uznaný. Počas semestra študent absolvuje dva priebežné testy s úspešnosťou minimálne na 60 %. Kredity budú pridelené vtedy, ak študent napíše výstupný test s úspešnosťou minimálne na 60 %. K absolvovaniu výstupného testu je študent povinný zrealizovať všetky laboratórne cvičenia a z každého cvičenia mu musí byť protokol uznaný. Počas semestra študent absolvuje dva priebežné testy s úspešnosťou minimálne na 60 %. Kredity budú pridelené vtedy, ak študent napíše výstupný test s úspešnosťou minimálne na 60 %.

Výsledky vzdelávania:

  1. Študent sa oboznámi so základnými typmi analytických reakcií – teoretické princípy,
  2. Študent prakticky prevedie niektoré zo základným typov analytických reakcií.

Stručná osnova predmetu:

Postupy kvantitatívnej analýzy, spracovanie analytických výsledkov, hodnotenie analytických metód. Metodika volumetrických stanovení, výpočty vážkovej analýzy, typy stanovení. Odmerné roztoky, indikácia ekvivalentného bodu, výpočty odmerných stanovení, acidobázické, komplexotvorné, zrážacie a oxidačno-redukčné titrácie, akvametria. Inštrumentálne metódy analýzy, optické, elektroanalytické, rádiometrické a separačné metódy.

Odporúčaná literatúra:

  1. KARLÍČEK, R., et al. Analytická chémie pro farmaceuty. Praha: UK, 2009.
  2. TOMEČEK, O. Kvalitatívna chemická analýza. Banská Bystrica: UMB, 2000.
  3. TOMEČEK, O., NAGYOVÁ I. Kvantitatívna chemická analýza. Banská Bystrica: UMB, 200l.

Vyučujúci:
Ing. Daniela BOROŠOVÁ, PhD., garant, prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci
Dátum poslednej zmeny: 23.06.2016

Poznámka: kompletný informačný list predmetu nájdete na verejnom portáli systému MAIS