Feiková Soňa

Mgr. Soňa Feiková, PhD.

Vzdelanie:

 • Gymnázium, Žilina
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Odbor biochémia, zameranie na molekulárnu biológiu
  • diplomová práca Expression of some oncogenes in human tumours detected by RT-PCR, vypracovaná na Ústave experimentálnej onkológie SAV pod vedením doc. Ing. Čestmíra Altanera, DrSc.
  • štátna skúška v odboroch biochémia, molekulárna biológia, fyzikálna chémia
 • Doktorandské štúdium na Ústave experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
  • dizertačná práca Regulation of proteolytic processing of c-Myb protein, vypracovaná pod vedením RNDr. Juraja Biesa, CSc.

Doplnkové vzdelanie:

 • Doplnkové pedagogické štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK, Bratislava
  • záverečná skúška v odboroch didaktika chémie, pedagogika, psychológia
 • Príprava na výkon práce v zdravotníctve – SZÚ Bratislava
  • záverečná práca Pulzná elektroforéza a jej využitie v molekulárnej biológii

Zamestnanie:

 • 2015 – vedúca Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
 • 2013 – odborný asistent Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • 2006 – 2012   odborný pracovník, oddelenie molekulárnej biológie, odbor mikrobiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
 • 1996 – 2006    samostatný vedecký pracovník, oddelenie molekulárnej virológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Študijný pobyt:

 • 1999 Stáž v laboratóriu Dr. Lindy Wolff  (Laboratory of Cellular Oncology, National Cancer Institute, National Institute of Health, Bethesda, USA)

Školenia:

 • 2006 Enteroviruses: The Pathogen and its Importance in Public Health, Kurz Phare, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • CEE Invasive Pneumococcus Disease (IPD) Surveillance Workshop“, WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Streptococci, Praha, Česká republika

Publikácie:

 • Bies, J., Feiková, S., and Wolff, L. (1998). Proteolysis of the transcription factor c-Myb by the 26S proteasome. Chemical papers 52, 250.
 • Feiková, S., Grohmanová, K., Altanerová, V., and Altaner, C. (1998). Detection of point mutation of ret oncogene associated with predisposition to human thyroid carcinoma development. Chemical papers 52, 1.
 • Bies, J., Feiková, S., Bottaro, D and Wolff, L. (2000). Hyperphosphorylation and increased proteolytic breakdown of c-Myb induced by the inhibition of Ser/Thr protein phosphatases. Oncogene 19, 2846-2854
 • Feiková, S., Wolff, L., and Bies, J. (2000). Constitutive ubiquintion and degradation of c-Myb by the 26S proteasome during proliferation and differentiation of myeloid cells. Neoplasma 47(4), 212-218.
 • Bies, J., Feiková, S., Markus, J., and Wolff, L. (2001). Phosphorylation-dependent conformational and proteolytic stability of c-Myb. Blood Cells Mol. Dis., 27(2), 422-428
 • Poturnajová, M., Altanerová, V., Kettman, R., Feiková, S., Hlubinová, K., Balazovjech, I., Breza, J., Fodo, G., Knotek, J., Matoska, J., Podobová, M., Altaner, Č. (2001). Germline mutation of ret proto-oncogene in members of Slovak families with multiple endocrine neoplasia 2. Neoplasma 48(6), 445-450.
 • Markus, J., Feiková, S., Šramko, M., Wolff, L., and Bies, J. (2003). Proliferation-linked expression of the novel murine gene m4mbt encoding a nuclear zinc finger protein with four mbt domains. Gene, Nov(13), 319, 117-126.
 • Feiková S., Klement C. Pulzná elektroforéza a jej využitie. Klin mikrobiol inf lék 2007;13(6):236-241.
 • Maďarová L., Feiková S., Kissová R., Klement C., Blaškovičová H., Takáč B., Dluholucký S. : Polymerase chain reaction (PCR) – An efficient tool for diagnosis of influenza and accute respiratory illnesses during influenza season. Centr. Eur. J. Publ. Health 2008; 16 (2):59-64.
 • Kissová, L. Maďarová, S. Feiková, C. Klement. Vyhodnotenie chrípkových sezón 2005/2006 a 2006/2007 na odbore lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici –prínos molekulárno-biologickej diagnostiky. In: Szárazová, M., Kavcová, E.: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi – V. LF UK Martin, 2008, s. 344-349.
 • Feiková S., Maďarová L., Sirági P., Klement C., Hupková H., Frčová B., Dluholucký S. Monitoring prevalencie Streptococcus pneumoniae v rôznych kolektívoch. Klin mikrobiol inf lék 2009;15(5):170–178
 • Maďarová, L., Klement, C., Feiková, S.: Zavádzanie molekulárno-biologických diagnostických metód do bežnej praxe mikrobiologických laboratórií. In: Cyril Klement a kol. Medzinárodné zdravotné predpisy-teória, legislatíva, implementácia, súvislosti., PRO Banská Bystrica, 2009, 438 s. ISBN 978-80-89057-24-5
 • Maďarová, L., Trnková, K., Feiková, S., Klement, C., Obernauerová, M. A real-time PCR diagnostic method for detection of Naegleria fowleri. Exp. Parasitol. (2009), doi:10.1016/j.exppara.2009.11.
 • Klement, C., Maďarová, L., Kucer, I., Mezencev, R., Kuberová, H., Sirági, P., Feiková, S., Kissová, R., Bajgar, J., Oleár. V.: Biologické a chemické zbrane. Pripravenosť a odpoveď – 1. vyd. – Banská Bystrica : PRO, 2013. – 784 s. – ISBN 978-80-89057-43-6.
 • Klement, C., Čamajová, J., Feiková, S., a kol.: Vybraná terminológia I. pre poslucháčov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ SZU. Skriptá SZU, PRO Banská Bystrica, 2014.
 • Králinský, K., Maďarová, L., Bottková, E., Dluholucký, S., Klement, C., Avdičová, M. a Feiková, S.: Surveillance invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku v rokoch 2011-2015 s fókusom na detskú populáciu. Pediatria, 2016, 11(2), 14-16.
 • Vývoj surveillance invazívnych pneumokokových ochorení na Slovensku v rokoch 1997-2015 ­Bottková, E., Králinský, K., Maďarová, L., Klement, C., Avdičová, M., Feiková, S., Mačaj, M., Perďochová, Ľ, Hudečková, H. Česko­Slovenská pediatrie, 2016, roč. 71, č. 7-8, s. 354-360, ­ ISSN 0069­2328 (2016).
 • Rapčíková, T., Janiczeková, E., Feiková, S., Veselovská, A. Diagnostika hepatitídy typu C (HCV) a vírusu HIV u darcov krvi a úloha sestry v eliminovaní ich výskytu. V: Ošetrovateľstvo v praxi – vedecká monografia,  Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica, 2017, 265 – 286, ISBN 978-80-89702-36-7.
 • Líška, D., Gurín., D., Feiková, S. Subjektívne vnímanie fyzioterapeutickej intervencie pacientmi s fibromyalgiou. V: Ošetrovateľstvo v praxi – vedecká monografia,  Fakulta zdravotníctva SZU, Banská Bystrica, 2017, 154 – 179, ISBN 978-80-89702-36-7.