Zo života katedry LVMZ

Úspešné absolventky odboru LVMZ  v akademickom roku 2021/2022

Sme hrdí, že aj tento rok  úspešne zoštátnicovali štyri absolventky, ktoré našli svoje uplatnenie v profesii, na ktorú sme ich pripravili. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalšom profesijnom rozvoji. 


Laboranti sú v kurze!!!

V posledných mesiacoch odvšadiaľ počuť a všade píšu…“laboratóriá včera otestovali xxx vzoriek na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2….“ Laboratórni pracovníci sa zo dňa na deň zaradili medzi hrdinov z prvej línie. Konečne sme sa dostali do povedomia, hoci povolanie laboratórneho pracovníka je dôležité vždy, nielen v čase pandémie. Platí predsa: „bez nás lekári často iba hádajú“.

Dnes teda ešte viac ako inokedy platí – poď študovať Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Čaká Ťa síce náročné, ale veľmi zaujímavé štúdium mikrobiológie, hematológie, biochémie, genetiky, histológie….množstvo praktických hodín v rôznych typov laboratórií…..a hlavne: Tvoje uplatnenie v odbore je isté.
Tak neváhaj a staň sa aj Ty hrdinom v laboratórnom plášti


Skrášľujeme laboratóriá

Konečne sme sa mohli po koronakríze opäť spoločne stretnúť! Využili sme to naplno nielen na robenie skúšok, ale aj na skrášlenie našich laboratórií. Myslíme, že sa máme čím pochváliť. Dokážeme zručne narábať nielen s pipetou, ale aj so štetcom.

 


Deň otvorených dverí 2020

V utorok 11. februára 2020 sme na Fakulte zdravotníctva privítali záujemcov o štúdium v nasledujúcom akademickom roku. Aj študenti našej katedry si v rámci Dňa otvorených dverí pripravili aktivity, ktorými sme chceli záujemcom priblížiť prácu v rozličných typoch laboratórií. Merali sme základné biochemické parametre v krvi; určovali krvné skupiny a hladinu hemoglobínu; skúmali správnosť umývania rúk; mikroskopovali niektoré baktérie a parazity….Veríme, že niektorí z mladých stredoškolákov, ktorí sa na našej katedre zastavili, budú od septembra našimi spolužiakmi a študentami. Tešíme sa na vás.

 


Deň otvorených dverí v Poradni zdravia RÚVZ pri príležitosti Dňa srdca.

V piatok 27.9.2019 sa študentky prvého a druhého ročníka odboru LVMZ zúčastnili Dňa otvorených dverí v Poradni zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Mohli si otestovať a zmerať niektoré parametre, ktoré môžu odrážať životný štýl – biochemické markery v krvi, tlak a tep, antropometrické merania, spirometria, meranie vydychovaného CO…Okrem toho absolvovali aj spoločnú vzdelávaciu prezentáciu v tejto oblasti a tiež individuálne poradenstvo. V neposlednom rade sa zoznámili s niektorými metodikami a prístrojmi, ktoré využijú aj vo svojej praxi.

 

 


Naše nové absolventky bakalárky – štátnice 2019

Po mesiacoch náročných príprav bakalárskej práce a intenzívneho štúdia študentky tretieho ročníka našej katedry úspešne zavŕšili štúdium a získali vytúžený bakalársky titul. Na štátniciach za dva intenzívne dni predviedli, čo všetko sa naučili prakticky v laboratóriu, aj v teoretickej časti. A v neposlednom rade obhájili svoju prvú vedeckú prácu. Všetky si počínali veľmi dobre a aj keď niekedy bolo zaváhanie, úspešne to dotiahli do konca. Srdečné blahoželanie a veľa úspechov v ďalšom štúdiu alebo zamestnaní!

 

 

 


Beánie 2018, alebo „Nielen štúdiom je človek živý.“ (21. 11. 2018)

Konečne sme mali naše dlho očakávané beánie, kde sme privítali medzi nás nových študentov – prvákov. Téma tohtoročných beánií bola Rozprávkovo. A ako môžete vidieť, hemžilo sa to naozaj rozličnými rozprávkovými postavičkami. V Misijnom dome sme sa zabávali a tancovali až do hlbokej noci. Ťažko o tom písať, treba zažiť….

 

 

 

 


Študenti LVMZ na Konzultačnom dni Národných referenčných centier (15. 11. 2018)

Študenti odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy sa zúčastnili na III. Konzultačnom dni Národných referenčných centier RÚVZ  Banská Bystrica. Náplňou konzultačného dňa boli novinky v diagnostike, surveillance, očkovaní  a výskyte niektorých infekčných ochorení (chrípka, toxoplazmóza, ricketsiózy, penumokokové ochorenia, čierny kašeľ….) Pre prvákov to bol prvý kontakt s podobnou konferenciou a aj keď mnohé ešte neporozumeli, bola to pre nich cenná skúsenosť. Tretiačky už boli plnohodnotnými poslucháčkami a nasávali vedomosti na blížiace sa štátnice. Takisto im patrí vďaka za pomoc pri organizácii celého dňa.  

 

 

 


Vzdelávame sa aj mimo školy – seminár Pragolab (25. 10. 2018)

V októbri sa študentky tretieho ročníka odboru LVMZ zúčastnili na celodennom seminári firmy Pragolab, ktorý sa konal v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Nebola to pre ne nová skúsenosť, semináre v Bystrici firma organizuje pravidelne a tentokrát išlo o tématiku Optická mikroskopia a FTIR spektometria. Študentky mali možnosť nielen sa dozvedieť, čo je nové na poli týchto technológií, aké sú najnovšie produkty a ich využitie; ale si aj prakticky vyskúšali niektoré metodiky. Pre ne, ako študentky posledného ročníka bakalárskeho štúdia, je to cenná skúsenosť, ktorú môžu využiť vo svojej budúcej praxi.


Prednáška o fetálnom alkoholovom syndróme a jeho rizikách (4.10.2018)

Všetky dievčatá z prvého a tretieho ročníka nášho odboru sa zúčastnili na prednáške na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva o fetálnom alkoholovom syndróme. Viac ako 30% tehotných žien sa nevzdá konzumácie alkoholu, čím môžu hazardovať so zdravím svojho nenarodeného dieťatka.  Táto prednáška mala preto za cieľ zrozumiteľne podať mladým dievčatám ako budúcim matkám informácie o dôsledkoch konzumácie alkoholu počas tehotenstva a rizikách vzniku fetálneho alkoholového syndrómu pre dieťa.

 

 


Meranie prachových častíc v učebniach. (28.11.2016)

Študentka tretieho ročníka odboru LVMZ v rámci svojej bakalárskej práce merala hodnoty prachových častíc PM2,5 a PM10 (rôzne veľkosti prachových častíc) v učebniach v blokoch B a D. Meranie prebiehalo v spolupráci s Odborom chemických analýz Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica. Stručne možno výsledky meranie zhrnúť nasledovne – ukázalo sa, že po príchode do učebne je dôležité vyvetrať (množstvo prachových častíc kleslo). Dlhším pobytom študentov v miestnosti opäť namerané množstvo prachových častíc stúpa – vírenie prachu.


II. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB (15.11.2016)

Študentky tretieho ročníka sa zúčastnili na odbornom podujatí II. Konzultačný deň NRC. Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici majú pôsobnosť viaceré Národné referenčné centrá. NRC pre pertussis a parapertussis, NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy, NRC pre toxoplazmózu a Laboratórium lekárskej virológie usporiadali odborné podujatie – prednášky a konzultácie pre spolupracujúce pracoviská a odbornú verejnosť. Pre študentky, ktorým sa pomaly blížia štátnice (aj z mikrobiológie), bolo táto séria prednášok a diskusií určite veľkým prínosom.


Poradňa zdravia (13.10.2016)

Naša katedra často spolupracuje s Poradňou zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Napríklad aj pri pravidelných výjazdoch Poradne do terénu. Tentokrát to bolo priamo na našej fakulte. Klientmi Poradne boli zamestnanci a študenti fakulty, ktorí mali záujem nechať si skontrolovať niektoré svoje parametre súvisiace so životným štýlom a v prípade odchýlok si nechať poradiť. Prevencia je vždy najlepšia! Študentky našej katedry pomáhali pracovníčkam Poradne pri vyšetrovaní základných rizikových faktorov životného štýlu a pri meraní niektorých antropometrických a biochemických parametrov. Trénovali si tak svoje laboratórne zručnosti.

 


Olympiáda seniorov (11.10.2016)

11.10.2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnila Olympiáda seniorov, tradičné podujatie konané v rámci Akadémie európskeho seniora 2016. Okrem športových súťaží mali seniori možnosť nechať sa vyšetriť v mobilnej Poradni zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V Poradni pomáhali študentky tretieho ročníka nášho odboru. Seniorom vyšetrovali krvný tlak, základné biochemické parametre v krvi (cholesterol, glukózu, triacylglyceroly), BMI a iné atropometrické údaje. Okrem toho, že si dievčatá precvičili svoje zručnosti zdravotníckeho laboranta, práca so seniormi bola pre ne príjemnou a obohacujúcou skúsenosťou.


Seminár „Ako sa dopracovať k správnemu výsledku analýz“ (6.10.2016)

Vo štvrtok 6. 10. 2016 sa študentky prvého ročníka nášho odboru vzdelávali na seminári „Ako sa dopracovať k správnemu výsledku analýz“. Tento seminár absolvovali v rámci predmetu Laboratórna technika. Išlo o vzdelávacie podujatie organizované firmou Pragolab, ktorá sa okrem iného venuje plynovej chromatografii, hmotnostnej spektrofotometrii, optickej mikroskopii… Viaceré prednášky boli veľmi odborné, napriek tomu sa však študentky dozvedeli mnohé zaujímavé fakty a perličky.


Darovanie krvi (4.10.2016)

4.10.2016 sa na Fakulte zdravotníctva uskutočnilo tradičné Darovanie krvi. Patronát nad touto akciou už dlhodobejšie drží naša katedra. Aj tentoraz bolo darovanie veľmi úspešné, zúčastnilo sa ho 44 študentov fakulty. Pracovníci mobilnej odberovej jednotky Národnej transfúznej služby ocenili okrem veľkého počtu darcov aj príjemnú atmosféru. Keďže sme počtom študentov malá katedra, od nás darcov veľa nebolo, ale nabudúce si to snáď vylepšíme.


Prvé skúsenosti nových študentov v laboratóriu (29. 9. 2016)

Prváci na katedre LVMZ začínajú so svojimi laboratórnymi cvičeniami. Pekne, od základov, napríklad aj technikou pipetovania. Veď ich bude sprevádzať celou ďalšou kariérou. Veľa zdaru!


Sprevádzkovanie nového laboratória.

Hurá, podarilo sa nám dať do prevádzky nový labák na našej katedre! Veľký, priestranný, svetlý. Zatiaľ sa len plní prístrojmi, ale základ je k dispozícii. Už sa v ňom vyučujú Vyšetrovacie metódy v transfuziológii a niektoré cvičenia z Vyšetrovacích metód v klinickej biochémii. Zatiaľ je tu pre výučbu našich tretiakov. Postupne sa jeho uplatnenie bude rozširovať a základy vyšetrovacích metód z viacerých oblastí laboratórnej medicíny sa budú dať vyučovať tu.