Katedra ošetrovateľstva


Hlavným cieľom katedry je vzdelávanie a odborná príprava študentov, ktorí po ukončení štúdia budú pripravení odborne, zodpovedne a samostatne realizovať ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v školských zariadeniach, v domácom prostredí chorého, v rodinách a komunitách a všade tam, kde sa osoba vyžadujúca ošetrovateľskú starostlivosť nachádza.

Katedra realizuje aj vedecko-výskumnú a inú odbornú činnosť.

Katedra poskytuje vzdelávanie

  • v bakalárskom stupni dennej formy štúdia v odbore ošetrovateľstvo,
  • v ďalšom vzdelávaní sestier v špecializačných odboroch: ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, inštrumentovanie v operačnej sále, anestéziológia a intenzívna medicína.

Základom študijného programu v bakalárskom stupni štúdia sú predmety zamerané na: teóriu ošetrovateľstva, ošetrovateľský proces, ošetrovateľstvo v klinických odboroch, formovanie praktických zručností a adekvátneho eticko-psychologického prístupu k pacientom.