Beáta Frčová

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.

Vzdelanie

 • 1982 Stredoškolské štúdium: Stredná zdravotnícka škola v Nitre, odbor: detská sestra
 • 1987 Vysokoškolské štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave, študijný odbor: Pedagogika – starostlivosť o chorých
 • 1988 Rigorózna skúška: Univerzita Komenského v Bratislave, didaktika odborných predmetov, získaný titul „PhDr“
 • 2000 Doktorandské štúdium: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnych vied, odbor : ošetrovateľstvo, získaný titul,  „PhD“
 • 2009 Habilitačné konanie: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, odbor: ošetrovateľstvo, získaná vedecko-pedagogická hodnosť: docent
 • 2017 Bakalárske štúdium: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: Študijný odbor: Tlmočníctvo, prekladateľstvo, Ruský jazyk a kultúra
 • 1997 Špecializácia: Škola verejného zdravotníctva, SPAM v Bratislave, odbor: Master of Public Health (MPH)

Zamestnanie

 • 1987 – 2005 Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
 • 2004 –  2005 Detašované pracovisko FO a ZOŠ SZU Bratislava v Banskej Bystrici
 • 2005 – doteraz Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • 2007 Vysoká škola zdravotnícka, o. p. s., Praha, Česká republika
 • 2009 Národná transfúzna služba Banská Bystrica (2009)

Publikačná činnosť

Štatistika publikačnej činnosti

ACB   Vysokošk. učeb. dom. (2)
ADC   Ved. práce zahr. karent. (1)
ADE    Ved. práce zahr. nekar. (1)
ADF    Ved. práce dom. nekar. (7)
ADM   Ved. pr. zahr. Scopus, WoS (1)
AEC    Ved. práce zahr. recenz. (5)
AED    Ved. práce dom. recenz. (9)
AEF    Ved. práce dom. nerec. (1)
AFC    Publik. príspevky. zahr. (3)
AFD    Publik. príspevky. dom. (16)
AFG    Abstr. príspevkov zahr. (5)
AFH    Abstr. príspevkov dom. (1)
AFL    Postery v zborn. dom. (1)
BAB    Odb. kniž. pr. dom. (1)
BBB    Kap. v odb. kn. dom. (1)
BCB    Učebnice pre ZŠ a SŠ (1)
BCI     Skriptá a učebné texty (3)
BDE    Odb. pr. nekarent. zahr. (1)
BDF    Odb. pr. nekarent. dom. (6)
BED    Odb. pr. recenz. dom. (3)
DAI     Kvalifikačné práce (1)
FAI     Redakčné a zost. práce (5)
GAI     Výsk. štúd. a prieb. sp. (2)
GHG   Práce na internete (2)
GII      Rôzne (6)

Spolu                                              85

Štatistika ohlasov autora

[1]        Citácie zahraničné reg. (1)

[3]        Citácie zahraničné nereg. (11)

[4]        Citácie domáce nereg. (101)

Spolu                                            113

Najvýznamnejšie publikácie:

Relation of blood pressure values in thirteen-years old adolescents to the mode of vitamin D prophylaxis during their infancy / Svetozár Dluholucký, Beáta Frčová, F. Hrubá.
In: Neuroendocrinol Letters [(IF 0.932)]. – ISSN 0172-780X. – Roč.34, č.6 (2013), s. 101-105.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) – FRČOVÁ, Beáta (33.33%) – HRUBÁ, F. (33.33%)]

Monitoring prevalencie Streptococcus pneumoniae v rôznych kolektívoch / Soňa Feiková, L. Maďarová, P. Sirági, Cyril Klement, H. Hupková, Beáta Frčová, Svetozár Dluholucký.
In: Klin Mikrobiol  Infekc Lék. – ISSN 1211-264X. – Roč.15, č.5 (2009), s. 171-179.
[FEIKOVÁ, Soňa (14.29%) – MAĎAROVÁ, L. (14.29%) – SIRÁGI, P. (14.29%) – KLEMENT, Cyril (14.29%) – HUPKOVÁ, H. (14.29%) – FRČOVÁ, Beáta (14.29%) – DLUHOLUCKÝ, Svetozár (14.29%)]

Stav dojčenia na Slovensku na začiatku tretieho milénia (1999-2003) / Svetozár Dluholucký, V. Haľamová, F. Hrubá, Beáta Frčová.
In: Lekársky obzor. – ISSN 0457-4214. – Roč.58, č.3 (2009), s. 94-103.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) – HAĽAMOVÁ, V. (25.00%) – HRUBÁ, F. (25.00%) – FRČOVÁ, Beáta (25.00%)]

Charakteristika akútnej otitis media vyžadujúcej hospitalizáciu u malých detí / Svetozár Dluholucký, Beáta Frčová, I. Králinská, A. Purgelová.
In: Pediatria pre prax. – ISSN 1336-8168. – Roč.9, č.1 (2008), s. 40, 42-43.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (25.00%) – FRČOVÁ, Beáta (25.00%) – KRÁLINSKÁ, I. (25.00%) – PURGELOVÁ, A. (25.00%)]

Extramural births in the context of reproductive health in socially deprived and excluded populations [akcept. list redakcie zo dňa 16. 6. 2014] / Mária Šupínová, Beáta Frčová, V. Benyusová, P. Bielik.
In: Cent Eur J Nurs Midwifery . – ISSN 2336-3517. – Roč.5, č.3 (2014), s. 99-104.
[ŠUPÍNOVÁ, Mária (25.00%) – FRČOVÁ, Beáta (25.00%) – BENYUSOVÁ, V. (25.00%) – BIELIK, P. (25.00%)]

Student Evaluation of teaching at the Faculty of healthcare [Zostavovatelia: Juřeníková, P., Pospíšilová, A., Straková, J.] / Beáta Frčová, Mária Gréčová.
In: IV. International Conference of general Nurses and Workers Educating Paramedical Staff, Brno, ČR, 8. 2. 2011 [Conference Proceedings]. – Brno : Tribun EU, 2011. – ISBN 978-80-263-0002-1. – S. 22-28.
[FRČOVÁ, Beáta (50.00%) – GRÉČOVÁ, Mária (50.00%)]

The β rating scale testing results of the self-sufficiency levels in patients with multiple sclerosis / Beáta Frčová, Tatiana Rapčíková, Juraj Beňadik.
In: International Symposium: Science and Research in Nursing, Brno, Česká republika,26. 9. 2014 : Conference Proceedings. – Brno : Masaryk University, 2014. – ISBN 978-80-7013-574-7. – S. 42-48.
[FRČOVÁ, Beáta (33.33%) – RAPČÍKOVÁ, Tatiana (33.33%) – BEŇADIK, Juraj (33.33%)]

Projekty vedecko – výskumné

Rezistencia streptococcus pneumoniae pri otitídach detí najmladšej vekovej skupiny.

Riešiteľ: prof. MUDr. S.Dluholucký, CSc. Spoluriešiteľka: PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH

Výskumná úloha APVV č. 0310-06 Vývoj funkčných potravín s 6 -1,3 D – glukánom

Projekty EÚ

Názov projektu: Metódy a formy ošetrovateľskej starostlivosti v štátoch EU.Kontaktná osoba pre realizáciu mobilitného projektu Leonardo da Vinci so zameraním na pregraduálnu prípravu sestier. Nemecko – Magdeburg. Realizácia 3. 10-13. 11. 2004

Názov projektu: Adaptácia absolventov na trhu práce v Európskej Únii.

Spolupráca na tvorbe mobilitného projektu a kontaktná osoba. Projekt realizovaný v mesiacoch október – november 2005 v spolupráci s EBG e. V. v Magdeburgu – Nemecko

Názov projektu: Nové metódy a formy opatrovateľstva pre lepšie uplatnenie sa na trhu
práce.
Pilotný projekt Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Odborná garantka projektu. Projekt je realizovaný od 6. 2. 2006 do 31. 8. 2006

Názov projektu: MOTUS – odborná výmena a pracovná mobilita v oblasti starostlivosti o starých ľudí v Nemecku, Taliansku, v Slovenskej republike. (Projekt mesta Banská Bystrica).Koniec projektu 2009

Názov projektu: Projekt rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v BBSK. Členka expertnej skupiny rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Ocenenia

Ocenenie Publikácia roka SPS za rok 2013

Relation of blood pressure values in thirteen-years old adolescents to the mode of vitamin D prophylaxisduring their infancy / Svetozár Dluholucký, Beáta Frčová, F. Hrubá.

Neuroendocrinology Letters [(IF 0.932)]. – ISSN 0172-780X. – Roč.34, č.6 (2013), s.   101-105.    [DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) – FRČOVÁ, Beáta (33.33%) – HRUBÁ, F. (33.33%)]