Zo života katedry OŠE

28.06.2019

Promócie v odbore ošetrovateľstvo

Na začiatku bola túžba pomáhať chorým. Dnes na to majú aj oficiálne oprávnenie. A nie len to. Majú dostatok vedomostí a zručností, aby naplnili svoje túžby pomáhať chorým, slabým aj umierajúcim.

24. 6. 2019 bolo slávnostne promovaných 39 nových sestier. V súčasnej situácii nedostatku sestier vari vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku nemajú problém zamestnať sa. Želáme im, aby si vybrali oblasť ošetrovateľstva, ktorá ich bude napĺňať a prinášať uspokojenie v práci. Pacientom želáme, aby naše čerstvé absolventky boli práve tie „ich“ sestry, ktoré vedia pomôcť, potešiť, rozptýliť obavy, ale aj poučiť. Všetko dobré želáme!

24.06.2019

V dňoch 20. až 25. mája 2019 sa dve členky katedry ošetrovateľstva  doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. a PhDr. Elena Janiczeková, zúčastnili v rámci ERASMU+ na študijnom pobyte v Uniwersytet Mediczny we Wroclawiu v Poľsku.

Počas pobytu sme nadviazali nové kontakty v oblasti pedagogickej aj výskumnej. Navštívili sme simulačné centrum pre výučbu ošetrovateľských techník a viaceré klinické pracoviská univerzitnej nemocnice. Počas rozhovorov s kolegami z katedry ošetrovateľstva sme si vymenili skúsenosti v oblasti vedy, výskumu a didaktiky. Pobyt na univerzite nielen splnil naše očakávania a ciele, ale milým prijatím a ochotou našich kolegov ich vysoko prekročil. Naším pobytom sme nadviazali novú spoluprácu medzi obidvoma fakultami.

03.05.2019

        Aj v tomto akademickom roku študenti študijného odboru ošetrovateľstvo participovali  ako dobrovoľníci na 23. ročníku celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov. Každoročne sa budúce sestry stávajú súčasťou početnej dobrovoľníckej rodiny a vyjadrujú tým svoju podporu a spolupatričnosť onkologickým pacientom. Tešíme sa, že v spolupráci s Ligou proti rakovine sa i takouto formou môžeme zapojiť do programov a projektov pomáhajúcim  pacientom a ich rodinám riešiť rôznorodé problémy  spojené s onkologickým ochorením.