Zo života katedry OŠE

AIDS

Ide o anglickú skratku Acquired Immune Deficiency Syndrome, čo vo voľnom preklade znamená syndróm získanej nedostatočnosti. Imunitnú nedostatočnosť človeka zapríčiňuje vírus imunitnej nedostatočnosti človeka – retrovírus, ktorý útočí na bunky imunitného systému a ničí ich, alebo ich znefunkčňuje. V organizme napadá určitú skupinu bielych krvinek, T lymfocyty, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. Výrazný pokles počtu bielych krvinek, ktoré hrajú dôležitú úlohu v obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie k zlyhávaniu imunity a rozvíja sa v ochorenie AIDS. Tým, že je imunitný systém slabší, človek ľahšie podľahne iným bakteriálnym alebo vírusovým ochoreniam. Prvé príznaky HIV infekcie sú ľahko zameniteľné s chrípkovým ochorením a objavujú sa 2−3 týždne od infikovania. Avšak človek nakazený vírusom HIV nemusí mať dlhú dobu, napríklad niekoľko rokov, vôbec žiadne zdravotné problémy. Tomuto obdobiu sa hovorí bezpríznakové nosičstvo vírusu HIV. Už v tomto období môže nakazený človek preniesť infekciu na ďalšie osoby. Pritom sám vyzerá a cíti sa celkom zdravý a ani jeho partner na ňom nič nespozná. Len pri laboratórnom vyšetrení na prítomnosť HIV protilátok je u testovaného zistený pozitívny nález, človek je „HIV pozitívny“. Podľa súčasných poznatkov nemožno s určitosťou povedať, či sa u všetkých HIV nakazených osôb ochorenie AIDS prejaví. U veľkej väčšiny z nich dôjde k rozvoju príznakov v priemere za 10 -11 rokov po nakazení. Ako rýchlo alebo neskoro dôjde k rozvoju ochorenia AIDS, ovplyvňuje celý rad faktorov, ako je pôvodná úroveň obranyschopnosti, životný štýl, vyrovnávanie sa so stresovými situáciami, výživové návyky a mnoho ďalších podmienok, predovšetkým včas začatá liečba. Prenáša sa spravidla pri nechránenom pohlavnom akte, hlavne pri homosexuálnom styku, v niektorých prípadoch pri transfúzii krvi. K prenosu infekcie HIV z matky na dieťa môže dôjsť počas tehotenstva, počas pôrodu alebo pri dojčení. Najčastejšie je to však počas pôrodu. V súčasnosti vďaka kombinovanej terapii, ktorá sa podáva budúcim mamičkám počas tehotenstva a novorodencom šesť týždňov po pôrode, sa prenos infekcie HIV z matky na dieťa zredukoval na 7-8%. Osobitnú skupinu ľudí predstavujú vnútrožiloví užívatelia drog. Najmä v prípade, ak spoločne používajú ihly, striekačky i roztok drogy, sú ohrození prenosom HIV. Rizikové sú tiež zákroky ako tetovanie, piercing, prepichovanie uší a akupunktúra. Je preto nevyhnutné, aby takéto zákroky vykonávali len ľudia s platnou licenciou, ktorí dodržujú zásady hygieny a ochrany zdravia svojich zákazníkov / pacientov.

Témou spoločného edukačného stretnutia žiakov  IX. ročníka na ZŠ – Pieninská v Banskej Bystrici a študentov FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici, bola práve problematika HIV, AIDS a prevencia ich vzniku. Študentky z FZ z Katedry ošetrovateľstva, metódou Brainstorming, ktorá  patrí medzi najčastejšie používané skupinové techniky kreatívneho myslenia alebo kreatívnej práce s informáciami si dali za cieľ aby nastupujúca mladá generácia svojím pohľadom a analyticko-systematickým myslením vedela aplikovať v živote preventívne riešenia a postupy, ktoré zamedzia tomu aby sa vo svojom budúcom živote vyhli možnosti nakazenia HIV a vzniku AIDS. Tématikou  Brainstormingu bolo:

  • bariérová ochrana pri sexuálnom styku s novým partnerom,
  • obozretnosť pri výbere sexuálnych partnerov, časté striedanie nových partnerov  hlavné riziko vzniku HIV a AIDS,
  • prenos krvou a krvnými derivátmi, prevencia preto smeruje aj k testovaniu krvi na prítomnosť vírusu HIV,
  • injekčné striekačky – veľmi častý spôsobom prenosu infikovaním cez injekčné striekačky a to aj nechtiac napríklad pri neúmyselnom dotyku a poranení sa.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Obezita detského veku

Celosvetovo viac ako 22 miliónov detí do 5 rokov a 155 miliónov detí v školskom veku trpí nadhmotnosťou a obezitou. Výskyt nadhmotnosti a obezity u detí a adolescentov v strednej Európe predstavuje podľa publikovaných dát menej ako 20 % populácie.  Na Slovensku evidujeme 5 % deti s nadváhou a až 12 % obéznych detí. Detská obezita je významným rizikovým faktorom pre mnohé ochorenia v detskom ale hlavne v dospelom veku. Týka sa to cukrovky, ochorení srdca, ciev, nádorových ochorení, ochorení pohybového aparátu. Ak dochádza k nadmernému ukladaniu tuku u dieťaťa v období vývinu, tak mu  hrozí obezita aj v dospelosti. Takáto obezita býva závažnejšia ako obezita, ktorá vzniká v dospelosti. A to aj vtedy, ak počas vývoja u týchto detí došlo k určitému zlepšeniu. Prvým predpokladom  prevencii vzniku obezity je včasné zistenie sklonu k nadváhe. Ak je v rodine jeden člen obézny, má dieťa 50 % šancu stať sa rovnako obéznym. Ak sú obézni obidvaja rodičia, môžeme očakávať obezitu u dieťaťa až v 80 %. Obezita je dôsledkom energetického príjmu, ktorý dlhodobo presahuje energetický výdaj. Energia nevzniká ani sa neničí, ale mení sa z jednej formy na druhú.  

Ako ,, PREDÍSŤ OBEZITE V DETSKOM VEKU“  sa stala ústrednou témou edukačného stretnutia žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ Pieninská v Banskej Bystrica a študentiek Fakulty zdravotníctva Banská Bystrica, z Katedry ošetrovateľstva.  Ústredným cieľom stretnutia bolo vysvetliť deťom náučno-hravou formou, že obezita nie je len estetický problém, ale predovšetkým  zdravotný.

Tematicky sa študentky so žiakmi venovali :

Stravovaniu – že, je každodennou súčasťou nášho života, ktoré vo  veľkej miere ovplyvňuje náš zdravotný stav.  Dôležité je pravidelné stravovanie a že  dieťa má konzumovať 5 jedál denne (nevynechávať raňajky) a vyhnúť sa príjmu najmä energeticky bohatých jedál v neskorých denných hodinách. Dieťa má obmedziť príjem sladkostí, nekupovať v automatoch kaloricky bohaté a nezdravé cukrovinky, sladené nápoje a absolútne vylúčiť z jedálnička fast food jedlá.

Fyzickej aktivite – študentky vysvetlili deťom, že prevláda trend znižovania pohybovej aktivity u detí. Zdôraznili, že deti chodia menej pešo, menej sa bicyklujú, stále viac času trávia pri televízií, videohrách a počítačoch. Vysvetlili deťom, že pre ich zdravie teraz aj do budúcnosti  je fyzická aktivita  indikovaná ako prevencia i liečba obezity. Pohybová aktivita má priaznivý vplyv na telesný vývoj detí a u obéznych detí  aj na redukciu pridružených ochorení, znižuje inzulínovú rezistenciu, optimalizuje krvný tlak a podporuje začlenenie dieťaťa do kolektívu.  Deťom odporučili športy ako sú: bicyklovanie, plávanie, loptové hry…

Školáci si mali možnosť vypočuť prezentáciu o prevencii obezity, absolvovali minikvíz, v rámci ktorého si žiaci  mohli prakticky priblížiť koľko g cukru obsahuje konkrétna sladkosť – obsah cukru v g si navážili na váhe. V závere edukačného stretnutia si všetci spolu zašportovali –  každý jeden  urobil 10 drepov.

Dental alarm

Prevencia zubného kazu v detskom veku bola v týchto dňoch ústrednou edukačnou témou stretnutia študentov Fakulty zdravotníctva z Katedry ošetrovateľstva a žiakov 1. a 2. ročníka Základnej školy na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici.
Cieľom stretnutia bolo naučiť žiakov ,,Ako sa starať sa o svoje zuby a predchádzať zubným kazom“. Študentky 2. ročníka z odboru Ošetrovateľstvo hravým spôsobom demonštrovali žiakom správnu techniku čistenia zubov v snahe podporiť praktické zručnosti, čo je pri týchto výkonoch nevyhnutné. Vysvetlili žiakom, že pri ochrane zubov a ďasien dodržiavaním jednoduchých krokov znížia riziko vzniku zubného kazu. Spolu navzájom na maketách ale aj na sebe precvičovali správne techniky čistenie zubov zubnou kefkou a čistenie zubov dentálnou niťou. V diskusii sa žiaci dozvedeli aká strava sa podieľa na vzniku zubného kazu a ktoré dentálne produkty sú vhodné na hygienu a čistenie zubov a dutiny ústnej.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Vzdelávacie aktivity na katedre ošetrovateľstva

Zdravie je síce jednou z najčastejšie manifestovaných hodnôt, ale je zarážajúce, ako málo sa venujeme tak prevencii, ako aj liečbe svojich chorôb. Neustále sa zvyšujúce tempo nášho života spoločne so znižujúcim sa priestorom pre udržanie zdravého tela a mysle vedie k rozkvetu tzv. civilizačných chorôb. Ide o choroby súvisiace so životným štýlom typickým pre modernú dobu a väčšie mestá. Prevencia vzniku civilizačných ochorení bola v piatok 25. 10. 2019 ústrednou témou vzdelávacej aktivity realizovanej pod vedením PhDr. Jany Laukovej, PhD. a odborne zastrešenej pracovníkmi RÚVZ v Banskej Bystrici. Prednášky, ktoré si účastníci vzdelávacej aktivity vypočuli, sa zameriavali na prioritné chronické ochorenia, ich determinanty, rizikové faktory a prevenciu, pričom nebola opomenutá ani problematika výživy a obezity v prevencii civilizačných ochorení. Odborníci zdôraznili aj náplň a význam činností Poradni zdravia RÚVZ v SR v prevencii chronických neprenosných ochorení so zameraním na prevenciu kardiovaskulárnych chorôb. Diskusia sa rozprúdila aj k zdravotným rizikám a k aktuálnej téme jesennej sezóny – očkovaniu proti chrípke. Menej tradičnou témou zameranou na laboratórne vyšetrovacie metódy chemických faktorov životného a pracovného prostredia a zaťaženia človeka v rámci prevencie ochorení sa táto hodnotná vzdelávacia aktivita skončila v popoludňajších hodinách.

 

Pôrod ako miesto stretnutia

Katedra ošetrovateľstva zorganizovala dňa 10. 10. 2019 diskusné sústredenie na tému: „Pôrod ako miesto stretnutia“. V príjemnej atmosfére boli odprezentované prednášky zamerané na problematiku týkajúcu sa psychiky ženy ako dôležitého faktora reprodukčného zdravia, čo je hormonálny kokteil ako s ním pracovať počas pôrodu, základné potreby ženy a adekvátna starostlivosť o matku a novorodenca. Ďalšie prednášky boli zamerané na tému ako správne dojčiť, čo s materským mliekom ak ho je nadbytok. Sestry a prednášajúce diskutovali hlavne o hraniciach práce duly a sestry na pôrodnej sále. Na záver odzneli zaujímavé kazuistiky žien s psychickými problémami v predpôrodnom a popôrodnom období.

Promócie v odbore ošetrovateľstvo

Na začiatku bola túžba pomáhať chorým. Dnes na to majú aj oficiálne oprávnenie. A nie len to. Majú dostatok vedomostí a zručností, aby naplnili svoje túžby pomáhať chorým, slabým aj umierajúcim.

24. 6. 2019 bolo slávnostne promovaných 39 nových sestier. V súčasnej situácii nedostatku sestier vari vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku nemajú problém zamestnať sa. Želáme im, aby si vybrali oblasť ošetrovateľstva, ktorá ich bude napĺňať a prinášať uspokojenie v práci. Pacientom želáme, aby naše čerstvé absolventky boli práve tie „ich“ sestry, ktoré vedia pomôcť, potešiť, rozptýliť obavy, ale aj poučiť. Všetko dobré želáme!

V dňoch 20. až 25. mája 2019 sa dve členky katedry ošetrovateľstva  doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD. a PhDr. Elena Janiczeková, zúčastnili v rámci ERASMU+ na študijnom pobyte v Uniwersytet Mediczny we Wroclawiu v Poľsku.

Počas pobytu sme nadviazali nové kontakty v oblasti pedagogickej aj výskumnej. Navštívili sme simulačné centrum pre výučbu ošetrovateľských techník a viaceré klinické pracoviská univerzitnej nemocnice. Počas rozhovorov s kolegami z katedry ošetrovateľstva sme si vymenili skúsenosti v oblasti vedy, výskumu a didaktiky. Pobyt na univerzite nielen splnil naše očakávania a ciele, ale milým prijatím a ochotou našich kolegov ich vysoko prekročil. Naším pobytom sme nadviazali novú spoluprácu medzi obidvoma fakultami.

        Aj v tomto akademickom roku študenti študijného odboru ošetrovateľstvo participovali  ako dobrovoľníci na 23. ročníku celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov. Každoročne sa budúce sestry stávajú súčasťou početnej dobrovoľníckej rodiny a vyjadrujú tým svoju podporu a spolupatričnosť onkologickým pacientom. Tešíme sa, že v spolupráci s Ligou proti rakovine sa i takouto formou môžeme zapojiť do programov a projektov pomáhajúcim  pacientom a ich rodinám riešiť rôznorodé problémy  spojené s onkologickým ochorením.