Katedra spoločných disciplín

Poskytuje vzdelávanie študentom všetkých odborov dennej i externej formy štúdia v spoločných disciplínach:

  • cudzie jazyky
  • právo
  • ekonomika
  • informatika
  • pohybová aktivita

Pracovníci katedry:

  • zabezpečujú tlmočnícke služby a prekladateľské práce súvisiace s rôznorodými odbornými publikáciami, propagačnými materiálmi, zabezpečením vzdelávacieho procesu a pod.
  • podieľajú sa na preklade študijných programov a kreovaní webovej stránky v anglickom jazyku súvisiacich s pripravovaným vzdelávaním študentov zo zahraničia
  • poskytujú konzultačnú činnosť v oblasti jazykového vzdelávania pre pedagogických zamestnancov, v oblasti ekonomickej a pod.
  • podieľajú sa na príprave povinných vzdelávacích športových aktivít študentov študijných odborov fyzioterapia a urgentná zdravotná starostlivosť
  • pripravujú a sú účastní na skúškach telesnej zdatnosti ako súčasti prijímacích pohovorov do študijných odborov denného štúdia