Mária Snitková

Mgr. Mária Snitková​

Vzdelanie

Maturita

Obchodná akadémia, Šurany

 • Základy jednoduchého a podvojného účtovníctva, základy ekonomiky a ekonómie. Hospodárske výpočty a štatistika, manažment, cudzie jazyky 

Bakalárske štúdium

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko,  Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

Učiteľstvo akademických predmetov slovenský a anglický jazyk

 • História, britské a americké reálie, morfológia a syntax oboch jazykov, literatúra oboch jazykov, odborná prax, predmety všeobecnej a odbornej psychológie, kurz efektívneho čítania, kurz tvorivej dramatiky pre deti

Magisterské štúdium

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

 • Učiteľstvo akademických predmetov slovenský a anglický jazyk a literatúra oboch predmetov, história, britské a americké reálie, štylistika oboch jazykov, literatúra oboch jazykov, odborná prax, kurz kritického písania o literatúre, kurz akademického písania, literárne exkurzie
 • Keďže som pracovala popri škole, naučila som sa veľmi dobre určovať si priority a rozvíjať multitasking. Okrem toho som sa učila a hneď mohla veci testovať v praxi, takže som si skladala predmety podľa osobných preferencií a predpokladu ich potrebnosti v praxi 

Doktorandské štúdium

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko

 • Lingvodidaktika – dopad interaktívnych metód na vyučovanie jazyka 

Cambridge Speaking Examiner

Cambridge English, Language Assesment, International House Bratislava, s.r.o., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava

 • Speaking Examiner for YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET, PET, FCE  

English for Speakers of Other Languages

British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava, www.britishcouncil.sk

 • General English Certificate

Zamestnanie

Vysokoškolská pedagogička

Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica, www.fzszu.sk

 • Vyučovanie odbornej angličtiny pre študijné odbory: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Príprava materiálov, vstupné a výstupné testovanie študentov

Odvetvie hospodárstva: Zdravotníctvo

Zástupkyňa riaditeľa

Jazyková škola SPEAK, Kuzmányho 19, 974 01  B. Bystrica, www.speak.sk

 • Aktívna komunikácia so študentmi, firmami a učiteľmi. Ľudské zdroje, uvádzanie nových lektorov (aj zahraničných lektorov) do prostredia a systému školy.
 • Vybavovanie a vytváranie cenových ponúk pre študentov a spoločnosti so špeciálnymi požiadavkami. Administrácia prihlášok/ zmlúv, kontrola úhrad školného. Zisťovanie spokojnosti študentov a odovzdávanie spätnej väzby lektorom aj vedeniu.
 • Kompletná koordinácia letných programov pre deti, tínedžerov a dospelých na Slovensku a v zahraničí. Hľadanie najefektívnejších spôsobov cestovania, komunikácia s rodičmi a partnerskými školami v zahraničí, kompletná administratíva.
 • Vytváranie sylabu a manažovanie lektorov na letných kurzoch na Slovensku. V priebehu školského roka metodická podpora pre učiteľov, koordinácia kurzov pre dospelých.
 • Vyučovanie angličtiny a slovenčiny pre cudzincov. Cambridge Speaking Examiner (YLE Starters, YLE Movers, YLE Flyers, KET, PET, FCE).

Odvetvie hospodárstva: Školstvo

Učiteľka a koordinátorka jazykových kurzov

Jazyková škola SPEAK, Kuzmányho 19, 974 01  B. Bystrica, www.speak.sk

 • Učenie kurzov všeobecnej angličtiny pre deti aj dospelých, koordinácia kurzov pre dospelých a deti. Zisťovanie spätnej väzby od klientov a zaoberanie sa ich komentármi, zlepšovanie kvality poskytovaného vzdelávania.
 • Tvorba letných kurzov pre deti a dospelých, podieľanie sa na odučení kurzov s dôrazom na hravé, zábavné a zážitkové formy učenia sa.
 • Dohľad nad dodržiavaním stanovených učebných plánov, motivačné stretnutia s lektormi

Odvetvie hospodárstva: Školstvo

Publikačná činnosť

 • Frčová, Z., Snitková, M., Tomková, Š., 2016. The influence of racket sports on sportsman´s hand. In Slovak Journal of Sport Sciences. 2016, p-ISSN 2453-7659 1 no. 2, Extent 119 pages (53-63).         
 • Šupínová, M. – Krutková, M. – Lauková, J. – Snitková, M. 2017. Vplyv stavu výživy na proces hojenia nehojacich sa rán. In Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. Ročník. Ružomberok : VERBUM, 2017. ISBN 978-80-561-0497-2, Rozsah strán 533 (67-77).
 • Gadušová, Z – Snitková, M. 2017. Strengths and Weaknesses of Traditional and Computer Assisted Vocabulary Learning in Foreign Languages. In Cudzie jazyky v premenách času VIII/2017 (Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). ISBN 978-80-225-4492-4, 2018, Rozsah strán 626 (414-424).
 • Šupínová, M. – Gurín, D. – Snitková, M. 2017. Diabetic foot syndrome and compensation for diabetes melitus type I. 6th International Conference on Medical & Nursing Education, Nov 6-8, 2017 Vienna, Austria.
 • Snitková, M. 2018. Potenciál vybraných mobilných aplikácií vo vyučovaní cudzojazyčnej slovnej zásoby v zdravotníckom prostredí. In Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti (Vedecká monografia). ISBN: 978-80-89702-51-0, 2018, Rozsah 344 strán (235-244).
 • Dluholucky S, Knapkova M, Kralinsky K, Skladany L, Kapusta D, Snitkova M. 2018. Results of Thirteen Years Prospective Study of Diagnostics and Treatment of Amatoxin Intoxication in Slovakia. In Int J Hepatol Gastroenterol. 2018; 4(2): 036-044.