Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti


Hlavným cieľom katedry je vzdelávanie a odborná príprava študentov na výber povolania zdravotnícky záchranár, ktorý je spôsobilý vykonávať profesionálne záchranárske činnosti v jednotlivých zložkách integrovaného záchranného systému, ako člen posádky rýchlej zdravotnej a rýchlej lekárskej pomoci a ako zdravotnícky pracovník na oddeleniach intenzívnej starostlivosti a nemocničného urgentného príjmu.

Katedra realizuje aj vedecko-výskumnú a inú odbornú činnosť.

Katedra poskytuje vzdelávanie:

  • v akreditovaných študijných programoch:
    a/ v bakalárskom stupni dennej formy štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť
    b/ v bakalárskom stupni externej formy štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť
  •   spolupodieľa sa na ďalšom vzdelávaní sestier v špecializačnom odbore:
    a/ anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Profilovými predmetmi študijného programu sú predmety: urgentná medicína, záchranná služba, medicína katastrof a hromadných nešťastí, klinické cvičenia a cvičenia v terénnych podmienkach (horská, vodná, banská a hasičská záchranná služba, záchrana v teréne, medicína katastrof).