Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti


Hlavným cieľom katedry je vzdelávanie a odborná príprava študentov na výber povolania zdravotnícky záchranár, ktorý je spôsobilý vykonávať profesionálne záchranárske činnosti v jednotlivých zložkách integrovaného záchranného systému, ako člen posádky rýchlej zdravotnej a rýchlej lekárskej pomoci a ako zdravotnícky pracovník na oddeleniach intenzívnej starostlivosti a nemocničného urgentného príjmu.

Katedra realizuje aj vedecko-výskumnú a inú odbornú činnosť.

Katedra poskytuje vzdelávanie:

  • v akreditovaných študijných programoch:
    a/ v bakalárskom stupni dennej formy štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť
    b/ v bakalárskom stupni externej formy štúdia v odbore urgentná zdravotná starostlivosť
  •   spolupodieľa sa na ďalšom vzdelávaní sestier v špecializačnom odbore:
    a/ anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Profilovými predmetmi študijného programu sú predmety: urgentná medicína, záchranná služba, medicína katastrof a hromadných nešťastí, klinické cvičenia a cvičenia v terénnych podmienkach (horská, vodná, banská a hasičská záchranná služba, záchrana v teréne, medicína katastrof).

Profesori a docenti katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti:
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.
doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
doc. MUDr. Mária Avdičová, CSc..
doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
doc. MUDr. Peter Bielik, PhD.
doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

Odborní asistenti:

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH

PhDr. Dana Sihelská,PhD.

PhDr. Eva Balogová, PhD.

Ing. Bc. František Glončák, PhD.