Konferencia s medzinárodnou účasťou 19.4.2018


Program konferencie


Témy konferencie

Súčasný stav multidisciplinárneho prístupu v:

 • medicínskych vedách
 • ošetrovateľstve
 • urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • fyzioterapii
 • laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve
 • etike a bioetike

[su_accordion][su_spoiler title=“Organizačné pokyny“ su_spoiler style=“fancy“ icon=“plus-circle“]

 • Termín konania: 19. 4. 2018
 • Miesto konania konferencie: Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21,  Banská Bystrica
 • Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, anglický
 • Konferenčný poplatok: 15 €
 • V prípade aktívnej účasti formou prezentácie neplatí konferenčný poplatok prezentujúci autor príspevku.
 • V prípade aktívnej účasti formou posterovej prezentácie je konferenčný poplatok 10 €
 • Spôsob platby bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK2811110000001550771007, var. symbol: dátum narodenia (v tvare: DDMMRRRR), v poznámke text: meno a priezvisko
 • Konferenčný poplatok priamo na mieste 20 €
 • Konferenčný poplatok zahrňuje občerstvenie počas konferencie, účastnícky poplatok,  program konferencie a potvrdenie o účasti
 • Obedy (4 €) bude možné uhradiť podľa individuálnej požiadavky pri prezentácii [/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Dôležité termíny“ su_spoiler style=“fancy“ icon=“plus-circle“]

 • Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť do 31. 1. 2018
 • Zaslanie full textu príspevku do vedeckej monografie do 31. 1. 2018
 • Zaslanie prihlášky na pasívnu účasť do 27. 3. 2018
 • Aktívna účasť na konferencii nie je podmienená zaslaním plného textu príspevku [/su_spoiler]

[su_spoiler title=“Pokyny pre autorov“ su_spoiler style=“fancy“ icon=“plus-circle“]

Žiadame autorov, aby svoje prednášky v plnom znení upravili podľa nasledovných pokynov.

Všeobecné pokyny:

 • Textový editor WORD
 • Okraje strany: hore, dolu, vpravo, vľavo = 2,5 cm
 • Písmo: Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5
 • Nerozdeľujte slová ručným spojovníkom na konci riadku
 • Nezarovnávajte okraje, neukončujte riadok klávesom Enter
 • Tabuľky nesmú byť väčšie, ako je nastavenie strany
 • Nepoužívať skratky bez ďalšieho vysvetlenia v texte
 • Spôsob odkazovania v texte metódou meno a rok (Slančík, 2010)

Štruktúra príspevku teoretického charakteru:

 • Názov príspevku (veľkými písmenami)
 • Vynechať riadok
 • Meno a priezvisko autora/autorov (bez titulov, dôsledne dodržte poradie: krstné meno a priezvisko)
 • Oficiálny, neskrátený názov pracoviska
 • Vynechať riadok
 • Súhrn (maximálne 200 slov)
 • Kľúčové slová (5 slov)
 • Summary
 • Key words
 • Vynechať riadok
 • Úvod
 • Vlastný text
 • Záver
 • Zoznam bibliografických odkazov (podľa normy STN ISO 690)
 • Úplná kontaktná adresa autora/autorov

Štruktúra príspevku prezentujúceho výsledky empirického výskumu:

 • Názov príspevku (veľkými písmenami)
 • Vynechať riadok
 • Meno a priezvisko autor/autorov (bez titulov, dôsledne dodržte poradie: krstné meno a priezvisko)
 • Oficiálny, neskrátený názov pracoviska
 • Vynechať riadok
 • Súhrn (maximálne 200 slov)
 • Kľúčové slová (5 slov)
 • Summary
 • Key words
 • Vynechať riadok
 • Úvod
 • Ciele práce
 • Súbor, metodika
 • Výsledky (vrátane tabuliek a grafov)
 • Diskusia, využitie výsledkov
 • Záver
 • Zoznam bibliografických odkazov (podľa normy STN ISO 690) (viď. príklady nižšie)
 • Úplná kontaktná adresa autora/autorov

Príklady:

Knihy/Monografie
TIMKO, J., SIEKEL. P., TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava: Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.

Článok v časopise
STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In
Pedagogická revue, ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.

Príspevok  na internete
SPEIGHT, J. G. 2005. Lange’s Handbook of Chemistry. [online]. London:
McGraw-Hill, 2005. 1572 s. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete:
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic>. ISBN 978-1-60119-261-5.

Príspevok v zborníku na CD-ROM
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for „green works“ in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, s. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.

Vedecko-kvalifikačné práce
MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcky pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl: diplomová práca. Nitra: UKF, 1999. 62 s.

[/su_spoiler] [/su_accordion]

Výstupom z medzinárodnej konferencie bude vedecká monografia.

Príspevky, ktoré nebudú včas zaslané a upravené v zmysle pokynov autorom, nebudú zaradené v monografii.

Súbor označte: priezvisko–názov príspevku (bez diakritiky)

PRIHLÁŠKA


 

 

 

 


[su_row][su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]

Prezident konferencie:

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

[/su_column] [su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]

Vedecký výbor konferencie:

Predsedníčka: doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

Členovia vedeckého výboru:

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

PhDr. Eva Balogová, PhD.

PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.

Mgr. Soňa Feiková, PhD.

Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D.

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

PhDr. Jana Lauková, PhD.

PhDr. Dana Sihelská, PhD.

Mgr. Mária Snitková

PhDr. Mgr. Šárka Tomková

[/su_column][/su_row]