POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKU

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE (PLNÉ TEXTY)

NÁZOV PRÍSPEVKU (krátky, výstižný)
Meno a priezvisko autorov bez titulov
Názov pracoviska autora/autorov
Súhrn: stručný obsah príspevku, v prípade výskumnej štúdie dodržať štruktúrovaný súhrn:
Východiská:
Súbor a metódy:
Výsledky:
Záver:
Summary:
Výsledky:
Záver:
Summary: stručný obsah príspevku v anglickom jazyku

Formálna úprava textu:

A) Príspevok výskumného charakteru
Štruktúra:
Úvod (východiská riešenej problematiky)
Súbor a metódy
Výsledky
Diskusia
Záver
Odporúčania pre prax
Použitá literatúra

B) Príspevok prehľadového charakteru
Štruktúra:
Úvod (východiská riešenej problematiky)
Analýza problematiky
Záver
Použitá literatúra

V zozname použitej literatúry:

 • uvádzať odbornú a aktuálnu literatúru nie staršiu ako 10 rokov,
 • v texte príspevku uvádzať odkazy na citovanú literatúru formou: Nováková (2020, s. 35). (Nováková, 2020, s. 35),
 • rešpektovať ISO normu 690,
 • uvádzať len literárne zdroje citované v texte,
 • zoradiť literárne zdroje podľa abecedného poradia bez poradového čísla,
 • využívať pri uvádzaní odkazov na elektronické zdroje len autorizované stránky v plnom citačnom znení.

Adresa autora/Adresy autorov:
Meno, priezvisko autora/autorov (vrátane titulov)
Úplná korešpodenčná adresa pracoviska
Elektronická adresa

Rozsah príspevku:
Maximálne 10 strán vrátane tabuliek, grafov a obrázkov.
Písmo:

 •  typ Times New Roman,
 •  veľkosť 12,
 •  riadkovanie 1,5,
 •  nepoužívať podčiarknuté písmo, italic (šikmé) písmo, kombinácie bold (tučného) písma a italic písma, kapitálky,
 •  používať bold (tučné písmo) výlučne na označenie názvov hlavných súčastí,
 •  neodsádzať text vľavo,
 •  nepoužívať medzery pred a za textom (nastaviť na 0),
 •  používať jednotné odrážky v celom texte (najvhodnejšie -),
 •  očíslovať tabuľku chronologicky v tvare: Tab. 1 Názov tabuľky (označenie umiestniť nad tabuľku),
 •  očíslovať grafy chronologicky v tvare: Graf 1 Názov grafu (označenie umiestniť pod graf),
 •  očíslovať obrázky chronologicky v tvare: Obr. 1 Názov obrázku (označenie umiestniť pod tabuľku),
 •  na interpretáciu jedného výsledku používať buď tabuľku alebo graf.

Vzory citovaných literárnych zdrojov:
Knihy / Monografie
Šupínová, M. 2017. Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa v komunite. Banská Bystrica: DALLI-BB. 213 s. ISBN 978-80-8141-158-8.
Janíková, J., Zelníková, R. 2013. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada Publishing. 256 s. ISBN 978-80-249-4412-4.
Článok v časopise
Lepiešová M., Tomagová, M. Experience of nurses with in-patient aggressoin in the Slovak Republic. In Cent Eur J Nurs Midw 15;6(3): 306-312.PMID: 14722043 DOI:/2015/03/06.pdf
Článok zo zborníka a monografie
Lauková J. 2016. Skríning kolorektálneho karcinómu – pohľad verejnosti. Zvolen: TU vo Zvolene. 84 s – ISBN 978-80-228-2843-7.