REGISTRÁCIA / REGISTRATION

KONFERENČNÝ POPLATOK / THE CONFERENCE FEE: 15.- EUR

PLATBU ZREALIZUJTE BEZHOTOVOSTNÝM PREVODOM NA NASLEDUJÚCI ÚČET/ RELEVANT PAYMENT TRANSFER TO THE FOLLOWING ACCOUNT:

číslo účtu / account number: SK8781800000007000200522
variabilný symbol / variable symbol: 1400012
poznámka pre príjemcu /note to the recipient: PRIEZVISKO (SURNAME)/ZDRAVIE 2022


TERMÍNY / DEADLINES
Registrácia na konferenciu pre aktívnych účastníkov spolu aj so zaslaním celého príspevku na elena.janiczekova@szu.sk najneskôr do 30. júna 2022.
K pasívnej účasti je možné prihlásiť sa do 15. augusta 2022.

Registration for the conference for active participants together with the sending of the full paper to daniel.gurin@szu.sk no later than June 30, 2022.
For passive participation it is possible to register until 15 August 2022.

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť vypísaním formulára cez link / Applying for the conference here:

aktívny účastník / active participant

pasívny účastník / passive participant


POTVRDENIE O ÚČASTI / CONFIRMATION OF PARTICIPATION
Podujatie je zaradené do systému hodnotenia sústavného vzdelávania a účasti na odborných podujatiach v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z.

VÝSTUP Z KONFERENCIE / CONFERENCE OUTPUT
Publikácia v recenzovanom zborníku / Publication in a peer-reviewed proceedings