Dokumenty

Dôležité dokumenty ŠTUDENT

 • Etický kódex študenta FNsP (*.pdf) – aktualizované 12.09.2016
 • Nový prehľad poplatkov súvisiacich so štúdiom (*.pdf) – aktualizované 07.09.2016
 • Potvrdenie o štúdiu (*.pdf)
 • Potvrdenie o účasti na konzultáciách (*.pdf)
 • Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe (*.pdf)
 • Nariadenie kvestora č. 11/2016 (*.pdf)
 • Čestné vyhlásenie FZBB 2018
 • Zápisný hárok FZBB 2018
 • Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa (*.pdf)
 • Žiadosť o štipendium (*.pdf)
 • Prihláška na špecializačné štúdium / Žiadosť o zaradenie (*.pdf) – aktualizované 14.8.2017
 • Prihláška na skúšku – špecializačné štúdium (*.pdf) – aktualizované 12.12.2016
 • Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (*.pdf)
 • Nariadenie vlády SR č. 296/2010 (*.pdf)
 • Zásady rigorózneho konania na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici (*.pdf)
 • Smernica č. 5/2012 rektora SZU o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1. februára 2012 (*.pdf)
 • Prihláška na rigorózne konanie (*.doc)

Dôležité dokumenty ZAMESTNANEC

 • Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu (*.docx, *.pdf)
 • Správy zo zahraničnej pracovnej cesty (*.doc, *.pdf)
 • Vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty (*.doc, *.pdf)
 • Cenník č. 8 – honoráre za pedagogickú činnosť (*.pdf)

Dôležité dokumenty OSTATNÉ