Rada pre VSK FZ SZU

RADA PRE VNÚTORNÝ  SYSTÉM KVALITY  FZ SZU 

SO SÍDLOM  V BANSKEJ  BYSTRICI

Schválená Akademickým senátom  FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 25. novembra 2021

Funkčné obdobie členov rady – z akademickej obce i externých členov je 6 rokov (so zohľadnením podmienok pracovno-právnych vzťahov) a funkčné obdobie študentov je 2 roky.

 

Predseda R VSK FZ SZU:

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.,

Podpredseda:

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Tajomníčka:

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

 

Členovia :

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH

Ing. Mgr. Irena Galadová, MBA

Ing. Katarína Michalcová, PhD.

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Mgr. Martin Hrubala

Zástupcovia zamestnávateľov

PhDr. Monika Trnovcová                    Fakultná nemocnica s poliklinikou  FDR Banská Bystrica

Mgr. Ľuba Pohorelá                             Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

PhDr. Radoslav Zelník                         FRO FNsP FDR Banská Bystrica

Mgr. Bc. Margita Vernarcová             Záchranná zdravotná služba SR

MUDr. Zuzana Bečková                      primárka CLK FNsP FDR

Zástupcovia stavovských organizácií

Mgr. Michal Matušek                          Komora fyzioterapeutov

PhDr. Júlia Jankovičová                      Komora sestier a pôrodných asistentiek

Mgr. Martin Žiak, PhD.                       Komora zdravotníckych záchranárov

Bc. Valéria Šúrová                               Komora MTP

Zástupcovia študentov

Tereza Pilková

Natália Trnková

Andrea Holíková

Andrea Holíková

Bc. Marcel Sekereš

Tomáš Dobiš

Bc. Tomáš Lehončák

Paulína Drusková