Poslanie fakulty

DLHODOBÝ ZÁMER SZU 2022-2028 (*.pdf)

DLHODOBÝ ZÁMER FZSZU 2022-2028 (*.pdf)

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Fakulta poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných odboroch a programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijnom programe fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

Poslaním fakulty je príprava odborníkov:

  • s požadovaným odborným zdravotníckym vzdelaním, ktorí budú nielen teoreticky a prakticky odborne erudovaní, ale budú aj reprezentantmi mravných a etických hodnôt súvisiacich s občianskou zodpovednosťou, demokraciou, humanizmom a toleranciou,
  • rozvoj vedeckého poznania v oblastiach, ktoré sú predmetom štúdia, predovšetkým v ošetrovateľstve, fyzioterapii, urgentnej zdravotnej starostlivosti a v laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve,
  • príprava absolventov na ich aktívny a profesionálne adekvátny podiel na zdravotnej starostlivosti vo všetkých jej zložkách a absolventov, ktorí sa budú podieľať na ochrane a podpore zdravia občanov so zameraním na regióny a komunity.

Fakulta akceptuje vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pri získavaní odbornej spôsobilosti v bakalárskom štúdiu smernice Európskej únie, aby ich vzdelanie bolo kompatibilné so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov v Európe a aby sa mohla uskutočňovať vzájomná výmena študentov.

Fakulta získala v roku 2018 akreditáciu a reakreditáciu MZ SR aj na realizáciu špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra a fyzioterapeut v nasledovných špecializačných odboroch:

  • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • Inštrumentovanie v operačnej sále
  • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • Fyzioterapia v telovýchove a športe

Fakulta zabezpečuje aj aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.
V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov fakulta nadväzuje kontakty s ostatnými fakultami rovnakého zamerania a poslania v SR a v zahraničí. Medzinárodná spolupráca je realizovaná predovšetkým prostredníctvom programov ERAZMUS a ERAZMUS plus, ako aj na základe dohôd o spolupráci s Liaoningskou univerzitou TČM v Shenyangu – ČĽR a PT Akademie v Tűbingene.