Vedenie fakulty

Predstavitelia fakulty

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

Dekanka fakulty

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH

Predsedníčka akademického senátu