Vedenie fakulty

Predstavitelia fakulty

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

Dekanka fakulty

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť a predsedníčka Rady kvality FZ SZU

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy