Predstavitelia fakulty

Predstavitelia fakulty

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof.

Dekanka fakulty

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Prvý prodekan a prodekan pre rozvoj

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Ing. Mgr. Irena Galádová, MBA

Tajomníčka fakulty

PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.

Predsedníčka akademického senátu