Kolégium dekanky

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH – dekanka fakulty

doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť

PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. – prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, vedúci Katedry fyzioterapie

Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA – tajomníčka fakulty, poverená vedením Katedry spoločných disciplín

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH – predsedníčka AS FZ SZU, vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti

prof. PhDr. Mária Šupínová, PhD. – vedúca Katedry ošetrovateľstva

Ing. Katarína Michalcová, PhD. – poverená vedením Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve