Univerzitná knižnica

Výpožičné hodiny:

pondelok až štvrtok 8:00 – 14:30

piatok 8:00 – 12:30


Online katalóg Univerzitnej knižnice
Online katalóg publikačnej činnosti SZU

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

Knižnica poskytuje tieto služby:

  • výpožičnú službu (prezenčnú a absenčnú)
  • medzi knižničnú výpožičnú službu
  • medzinárodnú medzi knižničnú výpožičnú službu
  • bibliograficko – rešeršné služby
  • kopírovacie služby z knižničných materiálov
  • konzultačné služby ku knižničnej problematike
  • školenia práce s databázami

Univerzitná knižnica SZU vlastní odborné knihy slovenské, české a inojazyčné spracované v autorskom a systematickom katalógu. Ročne je spracovaný Zoznam dochádzajúcich časopisov. Fond knižnice predstavuje 16 137 knižničných jednotiek. Ročne odoberá Univerzitná knižnica 132 titulov periodík (z toho 52 zahraničných, 12 výmenou a ostatné slovenské) a má prístup do nasledovných databáz: ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink, EBSCOmed, BiblioMedica, Slovenská národná bibliografia a voľne dostupné databázy. V rámci počítačovej siete SZU odporúčame vstupovať do databáz cez www.infozdroje.sk, kde máme prednastavené prístupy (platné aj skúšobné).

V študovni knižnice je k dispozícii 24 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.

Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici
Zápisné 3,32 €
Predĺženie platnosti preukazu 1,99 €
Medziknižničná výpožičná služba úhrada v plnom rozsahu
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba úhrada v plnom rozsahu
Bibiograficko-rešeršné služby: – základný poplatok 1,99 €
  – každá citácia 0,15 €
Upomienky – I 1,00 €
  – II 1,99 €
  – III 3,98 €
  e-mailová 0,10 €
Otváracie hodiny
  Pondelok až štvrtok 8,00 – 14,30
  Piatok 8,00 – 12,00

Dokumenty Univerzitnej knižnice SZU

Štatút univerzitnej knižnice
Organizačný poriadok
Výpožičný poriadok
Smernica č. 5/2012 rektora SZU o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní
Vyhláška MŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri publikačnej činnosti
príloha č. 1
príloha č. 2
príloha č. 3
príloha č. 4