Univerzitná knižnica

Výpožičné hodiny:

27.05.2019 – 04.07.2019

pondelok až štvrtok 8:00 – 14:00 a piatok 8:00 – 12:00

08.07.2019 – 02.08.2019 zatvorené

05.08.2019 – 30.08.2019

pondelok až štvrtok 9:00 – 12:00 a piatok 9:00 – 11:00

02.09.2019 – 13.09.2019

pondelok až štvrtok 8:00 – 14:00 a piatok 8:00 – 12:00


Online katalóg Univerzitnej knižnice
Online katalóg publikačnej činnosti SZU


Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy, eviduje záverečné práce: bakalárske, magisterské, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce a eviduje publikačnú činnosť interných zamestnancov a doktorandov.

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

Knižnica poskytuje tieto služby:

  • výpožičné služby (prezenčne a absenčne)

  • medzi knižničné výpožičné služby

  • medzinárodné medzi knižničné výpožičné služby

  • bibliograficko – rešeršné služby

  • kopírovacie služby z knižničných materiálov

  • reprografické služby – kópie z knižničných materiálov

  • konzultačné služby ku knižničnej problematike

  • školenia práce s databázami

Univerzitná knižnica SZU vlastní, spravuje a sprístupňuje rozsiahly fond slovenskej a inojazyčnej odbornej knižnej a periodickej literatúry, elektronických dokumentov, záverečných a kvalifikačných prác SZU a umožňuje svojim používateľom prístup do viacerých elektronických databáz. Fond knižnice predstavuje viac ako 34 000 knižničných jednotiek a ročne získava okolo 36 titulov periodickej literatúry.

V študovni knižnice je k dispozícii 24 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.

Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici
  
Zápisné3,32 €
Predĺženie platnosti preukazu1,99 €
Medziknižničná výpožičná službaúhrada v plnom rozsahu
Medzinárodná medziknižničná výpožičná službaúhrada v plnom rozsahu
Bibiograficko-rešeršné služby:– základný poplatok1,99 €
 – každá citácia0,15 €
Upomienky– I1,00 €
 – II1,99 €
 – III3,98 €
 e-mailová0,10 €
Otváracie hodiny
 Pondelok až štvrtok8,00 – 14,30
 Piatok8,00 – 12,00

Dokumenty Univerzitnej knižnice SZU

Štatút univerzitnej knižnice
Organizačný poriadok
Výpožičný poriadok
Smernica č. 5/2012 rektora SZU o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní
Vyhláška MŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri publikačnej činnosti
príloha č. 1
príloha č. 2
príloha č. 3
príloha č. 4